Yesu Iwetewete Ye Dada Ke Parsukraingi
10
1 Yesu imadit a iyege ni tani in,
inbe ipa le la pombe tana mai Yudia yo iken ke ran Yodan koonoo kapala i.
Ngan le di tooltool malala mai timan tigaua pang ye mulu.
Le nga itoo dada yo kanakana ngan iyeii i,
inbe ipatomonai di ye betanga ke Maro.
2 Motong la di Paresi pattu timan pang ye be man titoua.
Le nga titoru nen,
“Ai,
be tamoto atu isukraia rimana nga,
ngan idada ger yo kiidi in pono,
too tiap?”
3 Motong la Yesu iraua betanga kidi nen,
“Ger yo Mose ikap pang nga,
ngan iwete belei?”
4 Ngan tiyei ne,
“Mose imalum pam be kumata le tamoto atu lono be isukraia rimana nga,
ngan ole iwodo rau ke parsukraingi,
lo ngan be ikauu pang rimana tani,
inbe inganga a ila.”
5 Motong la Yesu iraua betanga kidi nen,
“Ye yo Mose iwodo ger nen pang nga,
yesoo ang nga kutomim mede san dawa ben pat.
6 Bong kulkulunu yege,
ye kene yo Maro itar lang le tana ye in nga,
ngan ‘ikarata di tooltool le tamoto be garup.’
a Ngan la le betanga yo iken ye Rau ke Maro ngan iwete nen,
7 ‘Ye punu yo nen in la le tamoto be ikere nga,
ngan ole iyege tamana le tinana,
inbe la iye rimana tiyepe gaongo,
8 a be nen ngan yaru tigaua le tinidi ataleu.’
b Ngan nen le yaru ke be tiyepe ben di tooltool ru mulu tiap,
bong tigaua tinidi le tiyei ben tool ataleu.
9 Ngan nanga,
soo so yo be Maro ya taunu ipakere a igaua le atu koot nga,
ngan kin tool sa ipoto le iken ki ki mulu be.”
10 Yesu iwete pang di nen a imot,
le nga iye di galiunu timulu a tilo rumu lono.
Motong la di galiunu tina ngan titoru ye betanga tani nga.
11 Le nga iraua betanga kidi nen,
“Sei tool be isukraia rimana,
inbe la iyooloo garup san nga,
ngan tool tani in igarungu kerenge ki iye rimana ye dada dook tiap ke bauk yo iyeii i.
12 E kumata garup atu be isukraia nintooroo,
inbe la iyooloo tamoto san nga,
ngan garup tani in iyei dada dook tiap ke bauk lapau.”
Yesu Ipamede Di Kakase Maimai Tiap Ye Betanga Dook Mata
13 Di tooltool pattu tikap di natudi yo maimai tiap ngan a timan pang ye Yesu,
a be nen ngan man itoko kutodi,
inbe ipamede di ye betanga dook mata.
Bong ngan di galiunu tipasak pang di a tisoror di.
14 Ngan Yesu ikamata di galiunu tina yo tiyei nen nga,
le nga katen malmal a iwete pang di nen,
“Ai,
kin kasoror di kakase ngan be!
Bong kamalum pang di a timan pang yau,
yesoo di tooltool yo be lo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan dawa ben di kakase tina nga.
15 Awete pang moolmool nen,
kumata le tool atu imalum pang Maro be iyei tool mai panga inbe matan kala dawa ben di kakase tina ngan tiap nga,
ngan o ke be lo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di ngan tiap.”
16 Motong la ikap di kakase tina ngan man iwarara di a itar baene lo podi,
inbe ipamede di ye betanga dook mata nga.
Tool Ballingana Atu Iye Yesu Tiwetewete
17 Yesu imadit a be ipa mulu,
ngan tool atu idada gorri a ila le la igun turunu du kene punu,
inbe itoro nen.
Iyei ne,
“Pannoongoo,
ong i tool dook mata.
Nga be atorong,
ole ayeie soo so,
a be nen ngan akaua yepongo dook mata yo taukan motingi in nga?”
18 Motong la Yesu iraua betanga ki nen,
“Nga yelei be kukiu au ye tool dook mata nga?
Idi nga tool sa yo dook mata,
ngan tiap,
bong Maro ya taleu in la dook mata i.
19 Ong i lom galanga ye ger yo Maro ikap pang Mose ngan oo.
Ger tina ngan iwete nen:
‘Kin kuraumata di tooltool be,
inbe kin kuyei bauk be,
inbe kin kupinoo be,
inbe kin kusopo koom ye betanga doko be,
inbe kin koom paweserai di diem a kop sokorai so kidi be,
inbe kuraua pang tamam le tinam a kulongo betanga kidi.’c  ”
20 Motong la tool tani in iraua betanga ke Yesu nen,
“Pannoongoo,
ye kene yo au kase go le se nookoot au mai nga,
ngan atoo ger tina yo kuwete ngan le imot.”
21 Ngan iwete nen,
le nga Yesu lono panga mai san le matan kenen ye.
Motong la iyei ne,
“Dook mata,
bong so atu la kuyeii tiao i.
Le ole kula la kuyawar so kiong ngo le imot,
inbe kop pat ki a kop pang di tooltool yo ballingadi tiap nga.
Kumata le be kuyei nen nga,
ngan la be pang dama ni ngan Maro ole ikap so dook mata yo iken ye malala ki ngo pong nga.
Ngan kuyei nen a imot,
lo ngan be kuman man kutoo au.”
22 Tool tani in ilongo tina yo Yesu iwete nen nga,
le nga lon modoko,
inbe matan mallikanga a ipa a ila,
yesoo ya in tool ballingana le so ki alunu san.
23 Motong la Yesu iportak a matana pang ye di galiunu,
inbe iwete pang di nen,
“Di tooltool yo ballingadi nen nga,
ngan ole urata mai pang di be tilo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga.”
24 Ngan iwete nen le nga di galiunu tilongo betanga tina le titakrai.
Bong ngan Yesu iwete pang di mulu nen,
“Di natuk nga,
ole urata mai pang di tooltool yo lodi be tilo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga.
25 Le kakamata,
kumata be asara mai ke solanga burum yo ene kamel i,
in ikapye be idewe ye sar gumono mitiap in nga,
ngan ole yelei,
urata imoo panga,
too?
E,
moolmool!
Ngan ole gaongo leu,
kumata le tool yo ballingana in lono be ilo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan ole urata imoo panga nen lapau.”
26 Yesu di galiunu tina ngan tilongo betanga nen mulu le nga titakrai welewele.
Motong la di tapdi tiwetewete nen,
“Ona tiap!
Be nen nga,
ngan ole sei tool be Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu i?”
27 Motong la Yesu matan kenen ye di,
inbe iyei ne,
“Tool sa ikapye be iyei so nen nga,
ngan ole imoo panga le isak ye.
Bong be Maro nga,
ngan so le imot ngan imarra panga le ke be isak ye tiap.”
28 Motong la Pita iwete panga nen,
“Am nga amyege so kiam le imot,
inbe la amman be man amtoo ong nga.”
29 Ngan Yesu iraua betanga ki nen,
“Awete pong moolmool nen.
Kumata be tool atu lon tutau inbe bingi dook mata kiau le iyege rumu ki,
too di toonoo le taini le lini,
too tinana le tamana,
too di natunu,
too kumu le so ki nga,
30 ngan Maro ole ikap so yo nen ngan alunu le alunu san panga le kinkatingi ki ben 100 le illos so ki yo iyege koot nga.
Le tool tani in nookoot nga ye kene yo iyepe ye tana i nga,
ngan ole ikap rumu,
inbe di toonoo le taini le lini,
inbe di tinana le di natunu,
inbe kumu ki,
ngan alunu.
Inbe ole di tooltool tikamata yo itoo au nga,
le ole tigarungu lapau,
bong pang dama ni nga,
ngan ole ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i.
31 Bong di tooltool alunu yo timuku nga,
ngan pang dama ni ngan ole du tikimur.
Inbe di tooltool alunu yo tikimur nga,
ngan pang dama ni ngan ole lo timuku.”
Yesu Iwete Mulu Le Patol Ye Matenge Ki
32 Yesu iye di galiunu tipa mulu a be titoo dada a tilo pang Yerusalem nga,
ngan le imuku inbe titoo.
Ngan tina tikamata yo imuku pang Yerusalem nga,
le di galiunu tina ngan lodi gurrungu,
inbe di tooltool tina yo titoo di nga,
ngan titattadai.
Motong la ikap di galiunu yo sangaul be ru nga,
ngan a iye di leu tila manga mooloo kasin la iwete pang di mulu ye so yo be pombe pang ye i.
33 Iyei ne,
“Kapalongo,
nookoot katai nga be talo pang Yerusalem nga,
ngan ole tikaua Tool Moolmool ke Maro a titaru la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro nga,
inbe di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan baedi.
Lo ngan be tiraua betanga be ole tiraumate a imata.
Le ole tisuketi la di tooltool yo tipa ye di rara kidi Yuda tiap nga,
ngan baedi.
34 Ngan la be di tooltool tina ngan tipalele sere ye a tikorokoronaii,
inbe tikap koro a tiwalisi tinini ye,
inbe tiraumate le imata.
Bong ole ye ke tol ki,
ngan la be imadit mulu ye ni ke matenge nga.”
Yemis Iye Yowan Titoro Yesu
35 Yesu iwetewete ye matenge ki a imot,
motong la Sebedi natunu tamoto ru yo Yemis iye Yowan nga,
ngan timan pang ye man titoru nen.
Tiyei ne,
“Pannoongoo,
ngan so atu yo amru nga lomam panga mata i,
in lomam be amtorong ye,
a nen ngan ole kuyeii pam.”
36 Ngan Yesu iraua betanga kidi yaru nen,
“Soo so angru lomim be ayeii pang i?”
37 Ngan yaru tiyei ne,
“Am nga lomam be ye kene yo be Maro itarong le kuyei kuto mai a matam kala di tooltool ye in nga,
ngan ole kumalum pam amru,
a nen ngan atu iwur ke baem oonoo,
inbe san iwur ke baem ngas.”
38 Motong la Yesu iwete pang di yaru nen,
“Ang nga,
so yo kator ye i,
in lomim galanga ye moonoo ki tiap.
Angru kakanamai ang ngan belei,
o ke be kayin ye ruku ke masngana yo be ayin ye i,
too?
Inbe o ke be karriu ye rriungu yo be arriu ye i,
too?”
39 Ngan yaru tiyei ne,
“E,
amkanamai am ngan o ke be amyei nen.”
Motong la Yesu iwete pang di nen,
“Dook mata,
angru nga ole kayin ye ruku yo be ayin ye i,
inbe karriu ye rriungu yo be arriu ye i.
40 Bong betanga yo katorau ye be atarang atu le iwur ke baek oonoo,
inbe san iwur ke baek ngas i,
in urata kiau be ayeii tiap.
In urata ke Maro,
ya la be ole ikarata ni tina ngan pang di tooltool yo ipootoo di koot nga.”
41 Yesu di galiunu yo sangaul nga,
ngan tilongo betanga ke Yemis iye Yowan yo titoru nen nga,
le nga katedi malmal pang di yaru.
42 Le nga Yesu ikiu di le imot man tigaua,
inbe iwete pang di nen,
“Ang nga lomim galanga nen,
di tooltool kuto maimai ke di tooltool yo tipa ye di rara kidi Yuda tiap nga,
ngan tikodo le timede ye gurana kidi,
inbe tidada di tooltool kidi podi.
Inbe di kuto maimai kidi kapala yo edi ilo ete nga,
ngan tirautoo di tooltool kidi le be tiyepe la gurana kidi parmana,
inbe titoo betanga yo kidi nga.
43 Bong dada yo nen nga,
ngan au i lok be iken yang be.
Le kumata ang tina ngan atu lono be iyei kuto mai pang nga,
ngan ole ya taunu irautoo le iyei ben kapraingi kiang.
44 Inbe kumata le ang atu lono be imuku pang nga,
ngan ole iyei ben poranga kiang ang le imot.
45 Yesoo,
Tool Moolmool ke Maro isi tana be si di tooltool tiyei urata panga be tiloni ye,
ngan tiap.
Bong isi be si ilon di tooltool inbe iraia tinini be imata,
a be nen ngan Maro iyemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei,
ngan be.”
Yesu Ikarata Batimias Matana Yo Ikis Nga Le Irere Mulu
46 Yesu iye di galiunu tipa le la pombe Yeriko,
motong la be timadit ye panga mulu nga,
ngan tiye di tooltool alunu la tiyege malala mai tani in,
inbe tipa a tila nga.
Ngan le la titauaraia tool mata kis atu yo iwurur dada gigini a igaugau pat le so ye di tooltool be tikap panga i.
Ngan tool tani in ene la Batimias i,
inbe ya in Timias natunu.
47 Le nga ye kene yo ilongo betanga be Yesu ke Nasaret la ipa a iman in nga,
ngan imadit tina le koonoo le mai nen.
Iyei ne,
“Yesu,
ong in Dawiti natunu.
Lom pau a kulonau!”
48 Ngan le di tooltool alunu tipasak panga a tilele be koonoo dookoot.
Bong ngan tool tani in koonoo le mai mulu.
Iyei ne,
“Atoo,
Dawiti Natunu,
lom pau a kulonau!”
49 Motong la Yesu ikodo,
inbe iyei ne,
“Kawete panga a iman.”
Le nga koodi pang tool mata kis tani a tiwete panga nen,
“Ai,
kutattadai be!
Kumadit.
Ya in koonoo pong be kuman pang ye ngan.”
50 Motong la tool tani in ikatte sousoungu matolene ki in pang diki sila ikino,
inbe imadit purukbe le lo ikodo a ila pang ye.
51 Ila ye,
motong la Yesu itoru nen,
“Soo so lom be ayeii pong i?”
Ngan tool mata kis tani in iyei ne,
“Pannoongoo,
au i lok be matak rere a akamata ni.”
52 Motong la Yesu iyei ne,
“Kula,
lo medana kiong yo kutaru i,
in la ilonong a ikaratong le matam dook mata i.”
Le tina pattu leu be matan rere a ikamata ni,
inbe itoo Yesu a iye tipa dada a tila.