Yesu Iye Di Paresi Tiparsu Ye Momo Kidi Yuda ​Ke Ngasingi Baedi
7
1 Di Paresi tiye di pannoongoo pattu ke ger ke Maro ngan tipa ke Yerusalem a tisi le si tigaua le tigaliui Yesu a tiye tiyepe.
2-4 Ngan di Paresi tina tiye di Yuda kapala le imot,
ngan tiparama momo ke di sasa kidi yo ke muku ngan a tise.
Ngan nen le kumata be tila tipa ye ni ke yawaringi so le be timulu a timan nga,
ngan o ke be tikan so tiap,
bong ole titoo momo kidi ke ngasingi baedi muku,
ngan la be tikan so nga.
Inbe di ngan titoo momo ke di sasa kidi ngan alunu san ye ngasingi ruku le dap inbe bor le so kapala lapau.
Ngan tiyepe,
tiyepe,
le nga tikamata Yesu di galiunu pattu yo titoo momo kidi ke ngasingi baedi in tiap.
Ngan nen le lodi dook tiap pang di,
yesoo di ngan baedi giri leu inbe tikap so a tikan.
5 Le nga di Paresi tina ngan tiye di pannoongoo ke ger ke Maro ngan titoro Yesu nen,
“Ai,
nga yelei be di galium ngo titoo dada le momo kidi sasa kiam tiap,
bong baedi giri leu inbe tikap so a tikan nga?”
6 Motong la Yesu iraua betanga kidi nen,
“Betanga ke Maro yo muku ngan ikap pang Esai a iwetewete yang nga,
ngan moolmool sa.
Ang nga tooltool ke kaplungunu sa,
dawa ben betanga tina yo iwodo a iken ye Rau ke Maro nga.
Ngan betanga tina ngan iwete nen,
‘Di tooltool nga tiyitmaka ek ye koodi pono leu,
bong lodi yo be pau nga,
ngan iken manga mooloo yau.
7 Di ngan tiwete be tipatomonai di tooltool ye betanga ke Maro yo moolmool i,
bong tiap,
tipatomonai di tooltool ye dada le momo yo ke di sasa kidi nga leu.
Ngan la le sungunu kidi yo kanakana ngan tisung pau ye nga,
ngan taukan kanono.’a
8 Ngan nanga,
ang nga kawil ger yo ke Maro nga a iken,
inbe kaparama dada le momo kidi tooltool yo tipatomonai ang ye be katoo nga.”
9 Motong la iseke betanga ki mulu nen,
“Nga yelei,
lomim tar be nga o kayeie dada dook mata ye yo kawala murimim pang ger yo ke Maro nga,
inbe ang tapmim la katoo dada le momo yo kiang nga,
too?
10 Kakamata,
ger ke Maro atu yo Mose iweta in nen,
‘Kuraua pang tamam le tinam a kulongo betanga kidi.’
b Inbe ger san in nen,
‘Be tool iwete betanga dook tiap a be igarungu tamana too tinana ye nga,
ngan karaumate a imata.’c
11 Bong ang nga dada kiang yo kapatomonai di tooltool ye i,
in nen.
Kumata le tool atu,
in pat le so ki be ilono tamana too tinana ye,
bong iwete pang di nen,
‘So kiau yo be alonang ye a kakap yau nga,
ngan awetekala a akap ye lo ponana kiau pang Maro oo,’d
12 ngan kumata be iyei nen nga,
ngan ang nga kawete be tool tani in ke be ipamulu so tina ye Maro inbe ilono tamana too tinana ye tiap.
13 Le ye dada kiang yo kayeii nen i,
in ang nga katoo momo kiang ang tapmim,
inbe karautoo betanga ke Maro ye.
Inbe dada alunu mulu yo kayei nga,
ngan gaongo leu.”
Soo So Yo Be Iyeie Tool A Tinini Giri Leu Ye Maro Matana I
14 Yesu iwete pang di nen a imot,
motong la ikiu di tooltool malala mai tina ngan mulu a timan pang ye man iwete pang di nen.
Iyei ne,
“Ang le imot katar talngamim ye betanga kiau i,
inbe lomim kaua urata ye.
15-16 So yo be tool ikani ye koonoo a ilo kapono lono i,
in ke be igarungu le giri leu ye Maro matana tiap.
Bong so yo iken tool lono,
lo ngan be ipas ye koonoo a isi in la be igarungu le giri leu ye Maro matana i.”
17 Yesu iwete pang di tooltool malala mai tina nen a imot,
motong la iyege di sila tiyepe,
inbe ilo pang rumu lono.
Motong la di galiunu titor panini ye betanga tani yo ikatte,
in punu.
18 Le nga Yesu iwete pang di nen,
“Ona,
ang nga o taukamim lo galanga lapau,
too?
Nga yelei,
ang nga ke be kakap betanga kiau palbe tiap,
too?
Kalongo,
so yo be tool ikani ye koonoo a ilo kapono lono i,
in ke be igarungu le giri leu ye Maro matana tiap,
19 yesoo bong so yo nen nga,
ngan lo igarungu tool tani in lono tiap.
Bong ole lo iken ye matuk le kodokodo ki leu,
lo ngan be itoo dada ki a idu pang tana.”
Ngan tina Yesu iwete nen nga le ipagalanga lodi nen,
be kaningi tina yo matana matana nga le imot,
ngan dook mata ke be takan.
20 Motong la iwete mulu nen,
“So yo iken tool lono,
lo ngan be ipas ye koonoo a isi in la be igarungu le giri leu ye Maro matana i.
21 Inbe dada tina yo awete ye be ipas ke tool lono a isi pang diki,
ngan nen;
lono dook tiap pang tool san,
inbe ikapsap ye dada ke di kerenge,
inbe iyei dada dook tiap ke pinnau le raumatenge di tooltool a timmata,
inbe iyei bauk.
22 Inbe dada dook tiap yo ke matana so in iso panga,
inbe lon kases pang di diene,
inbe ikap lungunu ye di tooltool,
inbe taukan moomoonoo ye dada dook tiap yo iyei mallangana nga,
inbe matana gorengana ye so kidi diene a lono dook tiap pang di,
inbe illung pang di tooltool a igarung edi,
inbe koon payiti a iyei dada dook tiap kapala ben di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga.
23 Ngan dada dook tiap tina nga le imot iken tool lono,
lo ngan be ipas a isi ke diki nga,
ngan ole igarungu tool le giri leu ye Maro matana.”
Garup Atu Ke Ponisia Itara Lono Medana Pang Yesu
24 Motong la Yesu imadit a iyege malala tani,
inbe ipa le ila ye ni yo iken potai pang ye malala mai Taia i.
Ngan lono be di tooltool tikamata tiap,
le nga idewe a ilo rumu atu lono.
Bong ngan tikamata le di tooltool lodi galanga ye ni yo iyepe ye i.
25-26 Ngan garup atu yo so sadi idiwidiwi natunu garup kase i,
in ilongo tina yo Yesu iman iyepe nga,
le nga palbe leu be ila le la igun turunu du kene punu,
inbe itoru a imangmang ye be inganga so sadi a ikoo ye natunu garup tani.
Ngan garup tani in ipa ye rara kidi Yuda tiap,
inbe tinana ipasuiu la Ponisia ke tana mai Siria ngo.
27 Le nga Yesu iwete panga nen,
“Kumata be takap kaningi kidi kakase a takatte muku pang di gaunu be tikan nga,
ngan in dada dook tiap.
Bong kulkulunu ngan ole tapakan di kakase le kapodi sung go,
lo ngan be takatte kaningi naunu naunu yo kidi nga,
ngan pang di gaunu kooti.”
28 Motong la garup tani in iraua betanga ki nen,
“E,
Tool Mai,
betanga kiong in moolmool.
Bong ye kene yo di kakase tikan so ye in nga,
ngan di gaunu yo tiyepe kookoowoo parmana nga,
ngan ole tikan kaningi moromorana kidi yo imaruru du kookoowoo parmana,
ngan lapau.”
29 Yesu ilongo tina yo iwete nen nga,
le nga iyei ne,
“Ong in kuraua betanga kiau dook mata san,
le lom ponana,
inbe kumulu a kula pang rumu kiong.
So sadi iyege natum garup tani oo.”
30 Motong la imulu a ila pang rumu ki,
ngan ikamata natunu tani in so sadi iyege a ila inbe tinini dook mata a ikenen mie pono ki.
Yesu Ikarata Tool Atu Yo Talngan Dikidiki Inbe Men Modo I
31 Motong la Yesu imadit a iyege tana mai yo malala mai Taia iken ye i,
inbe ila pang ye malala mai san yo ene Saidon i,
motong la be imulu ngan iwakai le ipa kataunu ye tana yo ene Dekapolise i,
le du pombe ye ran Galili.
32 Idu pombe le iyepe nango,
motong la di tooltool pattu tikaua tool atu a tila pang ye.
Ngan tool tani in talngan dikidiki,
inbe men modo le ke be iwetewete tiap lapau.
Le nga tila,
motong la titoro Yesu a timangmang ye be itara baene lo tool tani in pono,
a be nen ngan tinini dook mata mulu.
33 Le nga Yesu ikaua tool tani in a yaru tiyege di tooltool malala mai tina le tila manga mooloo kasin,
inbe itar baene buruburene lo tool tani in talngana lono.
Motong la ikoronai ngoonoo lo ye baene buruburene,
inbe itar lo ye tool tani in mene.
34 Motong la itada le matana lo pang ye malala ke Maro,
inbe itang le iparama amunu a iwete pang tool tani nen,
“Epata!”
Ngan betanga tani in punu nen,
“Kupanganga!”
35 Ngan le pattu leu be talngana gumono ngan imapolo,
inbe mene iyolo le iwetewete dook mata mulu lapau.
36 Motong la Yesu iwetekala di be kin tikaua bingi pang tool sa ye so yo pombe in be.
Bong tiap!
Moolmool iwete betanga nen pang di kaiye,
bong ngan di tooltool tina ngan tikaua bingi ye le ikenen leu,
le bingi ki ingaua ni.
37 Ngan nen le di tooltool tina le imot yo tilongo bingi ki nga,
ngan titakrai welewele.
Inbe tiyei ne,
“Ona tiap!
So le imot yo iyei nga,
ngan dook mata san.
Le kakamata,
ikarata di tooltool yo talngadi dikidiki inbe medi modo nga,
le tilongo betanga inbe tiwetewete.”