Yesu Ikatte Betanga Ye Tool Atu ​Yo Igiri Dingding Patunu Ke Kaningi Lo Kumu Ki I
4
1 Tiyepe a kene san,
motong la Yesu ipamaditi urata ki ke patomonaingi di tooltool ye betanga ke Maro mulu ran koonoo Galili nga.
Ngan ye kene tani in di tooltool yo man tigaua a tigaliuu nga,
ngan alunu le alunu san.
Le nga iyiri a lo iwur ookoo atu pono,
inbe tisurpaki le du idau manga mooloo kasin,
inbe ipatomonai di.
Inbe di tooltool tina,
ngan di le imot tiyepe ke tana ke ran koonoo a tilongo betanga ki.
2 Ngan le so yo ipatomonai di ye,
ngan alunu la ikatte betanga ye nga.
Le nga iwete pang di nen,
3 “Katar talngamim a kapalongo!
Ye kene atu ngan tool ke kapkingi atu in ikap dingding patunu ke kaningi be la igiri kumu ki.
4 Ngan kene yo igiri ye in nga,
ngan kapala imol du dada katene.
Ngan nen le di man tikamata le man tikan.
5 Inbe dingding patunu kapala ngan imol du ye tana yo ke lopo ki in bongarngar le tana dook mata ke ete ngan mai mata tiap nga.
Ngan nen le palbe leu be tisup,
6 bong ye kene yo ke ise a isini katkat ye in nga,
ngan iyesnai dingding supana tina le timallai a tiwor,
yesoo ramini idu lopo mata tiap.
7 Inbe dingding patunu kapala ngan imol du ooroo kaudangdang lono.
Ngan nen le tisup pa ye kaudangdang le ooroo kaudangdang tani in iturai di le ke be tipu a titar kanodi tiap.
8 Bong dingding patunu kapala ngan imol du ye tana yo dook mata nga.
Ngan nen le tisup dook mata le tipu a titar kanodi.
Ngan kaini kapala ngan titar kanodi 30,
inbe kapala ngan kanodi 60,
inbe kapala ngan kanodi 100.”
9 Yesu iwete nen a imot,
motong la iyei ne,
“Sei tool be talngana ke longono betanga nga,
ngan itar talngana dook a ilongo betanga kiau nga.”
Yesu Iwete Nini Kattenge Betanga ​Ke Tool Yo Igiri Dingding Patunu Ke Kaningi I
10 Ye kene yo di tooltool malala mai tina ngan tiyege Yesu a tila le iye di galiunu leu inbe di tooltool kapala yo titoo ngan tiyepe ye in nga,
motong la titoru ye betanga yo ikatte nga.
11 Le nga iwete pang di nen,
“Muku ngan dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in iken sollono,
bong nookoot nga ya in lon ponana be ipaposi pang.
Bong di tooltool yo tiyepe diki nga,
ngan ole tilongo betanga ye dada tani ngan ye kattenge betanga leu,
12 a be nen ngan,
‘kanakana ngan ole tikamata so yo Maro iyei nga,
bong o ke be tikilala tiap.
Inbe kanakana ngan ole tilongo betanga yo iwete nga,
bong o ke be lodi galanga ye tiap,
ole nen ngan be tiportak lodi nga,
ngan Maro igiri noonoo kidi!’a ”
13 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Kumata be lomim galanga ye betanga yo akatte ye dingding patunu in punu tiap nga,
ngan ole lomim galanga ye betanga kapala yo akatte ngan punu belei?
14 Betanga tani yo akatte in punu nen.
Dingding patunu yo tool ke kapkingi in la igiri nga,
ngan ben betanga ke Maro.
15 Inbe dingding patunu yo imol du dada katene nga,
ngan ben di tooltool kapala yo tilongo betanga ke Maro,
bong palbe leu be Satan ikaua betanga tani yo iken lodi in a igutaki ye di.
16 Inbe dingding patunu yo imol du ye tana yo ke lopo ki in bongarngar nga,
ngan ben di tooltool kapala yo tilongo betanga ke Maro ngan le tikauu palbe leu a lodi ponana ye nga.
17 Bong betanga tina ngan tiparama le iken so lodi tiap dawa ben dingding supadi yo ramidi idu lopo mata tiap nga.
Ngan nen le tikodo le timede ye manga modono kasin leu.
Bong ye kene yo moonoo sa pombe pang ye di,
too di tooltool tikamata di ben titoo betanga ke Maro le be tigarung di nga,
ngan ole palbe leu inbe tiyege lodi medana yo titaru i,
inbe tiwala muridi pang Maro.
18 Inbe dingding patunu yo imol du ooroo kaudangdang lono nga,
ngan ben di tooltool kapala yo tilongo betanga,
19 bong lodi rru mai san ye yepongo kidi yo ke tana i,
inbe balingi le pat ikap matadi mata,
inbe matadi gorengana ye so matana matana yo ke tana nga lapau.
Ngan nen le so tina ngan ikap matadi le iduku betanga ke Maro yo iken lodi nga,
le ke be ipu a itar kanono tiap lapau.
20 Inbe dingding patunu yo imol du ye tana dook mata nga,
ngan ben di tooltool yo tilongo betanga ke Maro,
inbe tikauu a tiparama le imede nga.
Ngan nen le di ngan titar kanodi alunu dook mata dawa ben dingding kaini yo tipu ngan titar kanodi 30,
inbe kapala ngan kanodi 60,
inbe kapala ngan kanodi 100 nga.”
Yesu Ikatte Betanga Ye Sul
21 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Tool be ikaua sul a ise rumu lono nga,
ngan yelei,
ole itaru du bor parmana,
too ole itaru du kookoowoo ke kenongo parmana?
Tiap!
Ole ipawoti lo ete.
22 Le soo so yo di tooltool titarkoo a iken sollono nga,
ngan ole Maro ipapos se mallangana le imot.
Inbe soo betanga yo titarkoo le di tooltool ke be tilongo tiap nga,
ngan ole ise mallangana le imot lapau.
23 Sei tool be talngana ke longono betanga nga,
ngan itar talngana dook a ilongo betanga kiau nga.”
24 Motong la Yesu isudungu betanga ki pang di mulu nen,
“Katar talngamim ye betanga yo kalongo nga,
inbe lomim kaua urata ye dook.
Yesoo,
kumata le kakapye be lomim galanga ye betanga kiau punu nga,
ngan ole akap lo galanga pang ye betanga tina ipa ye betanga kapala lapau.
25 Kumata le sei tool be lon galanga ye betanga ke Maro a itoo nga,
ngan ole Maro ipagalanga lono ye betanga ki sa mulu.
Bong sei tool yo lon galanga ye betanga ki kasin,
bong itoo tiap i,
in Maro ole igutak lo galanga kasin yo iken ye ngan le iyepe sokorai.”
Yesu Ikatte Betanga Ye Kai Patunu Yo Isup I
26 Motong la Yesu iwete pang di lapau nen,
“Dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in dawa ben tool atu yo ikap dingding patunu ke kaningi be la ipe ye kumu ki i.
27 Le kanakana nga be iken mata bong,
too imadit muntu a iyei urata ki nga,
ngan dingding patunu tina ngan supadi tisup a tise.
Bong tool tani in lon galanga ye dada yo iyei belei a le tisup ye,
in tiap.
28 Tana ya taunu la iyei dingding patunu tina le tisup a tipu le titar puadi i.
Ngan kulkulunu be tisup a tise ngan titar kaidi,
motong la titar kuludi,
lo ngan be puadi pombe ye nga.
29 Inbe ye kene yo puadi tina ngan be imede a imatu nga,
ngan ole ikaua sele ki yo matana koene in la isaput ye.
Yesoo,
lal ke winokanga dingding puana ke kaningi in pombe oo.”
Yesu Ikatte Betanga Ye Kai Yo Ene Mastet In Patunu
30 Motong la Yesu iwete pang di mulu nen,
“Ole tawete dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in dawa ben soo so?
Too,
soo betanga yo be takatte ngan tawete nini ye i?
31 Dada tani in dawa ben kai yo ene mastet in patunu.
Ngan kai patunu kapala yo kupe nga maimai,
bong mastet in mitiap.
32 Bong ye kene yo be kupe ye in ngan,
ngan ole isup le somai le illos so le imot yo kape kumu lono nga.
Inbe ole lo itar baene somaimai le di man yo tiro lang katene nga,
ngan ole tire giniu kidi ye inbe tiko ye rur ki.”
33 Ngan tina Yesu iwetewete pang di tooltool ye betanga ke Maro nga,
ngan ikatte betanga gaongo leu alunu kaiye pang di.
Inbe kumata le be lodi galanga ye betanga ki nga,
ngan la be isootoo betebetanga pang di ye dada yo nen in nga.
34 Nen le ye kene yo iwetewete betanga ke Maro pang di tooltool ye in nga,
ngan ikatte betanga leu.
Bong ye kene yo iye di galiunu leu tiyepe ye in nga,
ngan iwete nin betanga tina yo ikatte ngan punu le imot pang di a be lodi galanga ye.
Yesu Iwete Katkat Pang Eng Mai Le Imata
35 Ye kene tani in rrai ki,
motong la Yesu iwete pang di galiunu nen,
“Ai,
nga ole tala ke ran koonoo kapala.”
36 Motong la tiyege di tooltool malala mai tina ngan sila tiyepe,
inbe tiyiri ye ookoo yo Yesu iyepe pono i,
inbe tiye tikooi a tila.
Ngan le di tooltool yo tiyepe ye ookoo kapala nga,
ngan di lapau tikooi a tiye di tila.
37-38 Tikooi a tila,
le nga Yesu idu ke ookoo kirini du iken a ipaloko kutono lo ye kaliki le iken mata a ila oo,
inbe mooloo tiap be eng mai imadit tina le kokor ki popobe a ipases lo ookoo pono.
Ngan nen le kasin leu be ookoo kidi imere.
Motong la di galiunu du tipoongoo a tiwete panga nen,
“Pannoongoo,
kumadit!
Nga yelei,
o lom pam tiap,
too?
Nga be tamere a tallede!”
39 Le nga Yesu imadit lo ikodo,
inbe iwete katkat pang eng le kokor tina.
Iyei ne,
“Dookoot!
Kayepe moonoombe!”
Motong la eng mai tani in imata inbe manini susube dook mata.
40 Motong la iwete pang di galiunu nen,
“Nga yelei a katattadai mata nen nga?
Ang nga o katara lomim medana pau tiap,
too?”
41 Iwete pang di nen,
bong di galiunu titattadai le di tapdi tipartor nen,
“Ona tiap!
I soo tool nen i a le eng le kokor tilongo koonoo nga?”