Dada le Momo Kidi Paresi Tiye Di Pannoongoo Ke Ger Ke Maro
23
1 Motong la Yesu iwete pang di galiunu tiye di tooltool budanga mai ngan nen,
2 “Di pannoongoo ke ger ke Maro tiye di Paresi nga,
ngan tikaua malala ke Mose,
inbe tipatomonai ang ye ger ke Maro ben tina yo muku ngan Mose iyei nga.
3 Le be nen ngan katoo betanga kidi a kayei so le imot yo tiwete pang be kayei nga.
Bong kin katoo di ye dada kidi yo tiyei nga be,
yesoo di tapdi nga tiyei so le titoo betebetanga kidi yo tiwetewete pang di tooltool ye,
ngan tiap.
4 Di ngan tikap ger matana matana a man tiwete be di tooltool titoo,
le imoo pang di mai san dawa ben tiliki burum moonoo a tipaloka lo di tooltool poopoodi a be tisola nga.
Bong di tapdi ngan lodi be titara baedi buruburene atu la tilon di tooltool tina yo tisolo burum moonoo tani,
ngan tiap.
5 “Inbe so le imot yo tiyei nga,
ngan tiyei be nen a di tooltool tikamata.
Le so yo tiwodo betanga ke Maro ilo ye,
a be tipau lo ye damodi le baedi nga,
ngan tikarata le somaimai a be nen ngan di tooltool tikamata.
Inbe ye moro yo tituru a tiwat ilo ye sousoungu mooloomooloo kidi ke pataraungu ngan matana nga,
ngan tiyei le mooloonoo a be nen ngan di tooltool tikamata,
ngan tiyitmak edi ye.
6 Nen le ye kene yo be tilo ye gaongo ke mailang,
too tilo ye rumu kidi Yuda ke gaongo nga,
ngan lodi be tilo dama a lo tiwur ye kookoowoo kidi tooltool yo edi maimai nga a be di tooltool tiyitmak edi.
7 Inbe di ngan lodi be tipa ye ni ke yawaringi so,
a nen ngan di tooltool tiwete lo ponana kidi pang di,
inbe tikiu di ye ‘Tool mai ke Patomonaingi.’
8 “Bong ang nga kin lomim be di tooltool tikiu ang ye ‘Tool mai ke Patomonaingi’ be,
yesoo ang le imot nga taimim le toomim.
Inbe tool ataleu la iyei kuto mai pang i.
9 Inbe kin tool sa ke tana i be ikiu ang ye ‘tamamim,’
ngan be,
yesoo ang nga Tamamim ataleu,
in ya la iyepe ye malala ki ete ni.
10 Inbe ang nga lomim be tikiu ang ye ‘pannoongoo’ be,
yesoo ang nga Pannoongoo kiang ataleu,
in la Kirisi i.
11 Ngan nanga,
kumata be ang tina nga atu lono be iyei mai pang nga,
ngan ole iyei ben kapraingi kiang.
12 Yesoo,
sei tool yo ya taunu iyitmaki le ilo ete i,
in ole Maro itaru le idu lopo ni.
Bong sei tool yo ya taunu itaru le idu lopo i,
in ole Maro iyitmaki le ilo ete ni.”
13-14 Motong la Yesu iwete mulu nen,
“Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Ang tapmim nga kalo kagaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di,
ngan tiap.
Bong di tooltool yo tikapye be tilo nga,
ngan kawonokala dada ye di le ke be tilo tiap.a
15 “Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga di tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Ang nga kapa ye ni mai i le imot ke bodanga inbe tiek pono,
a be nen ngan kayeie tool sa le iyei galiumim.
Ngan kumata be tool atu ilongo betanga kiang le be lon portak a itoo ang nga,
ngan ya in kayeii le iyei dada dook tiap kiang le lo illosang ye dada dook tiap kiang.
Ngan nen le pang dama ni nga,
ngan ole kaye kadu pang ye malala ke masngana.
16 “Atoo,
ang nga tooltool mata kis yo lomim be karara di tooltool kapala nga,
le kin kakamatang dook leu!
Ang nga kapatomonai di tooltool nen,
‘Kumata be tool sa ipootoo bareme mai ke sungunu a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan betanga ki in ben so sokorai.
Bong kumata be tool sa ipootoo pat gol yo iken bareme mai ke sungunu lono ni,
a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan ole iyei so tina yo ipamede betanga ye nga.’
17 Ang di tooltool mata kis nga kapakapa sa!
Soo so maiyoko le illoso ene i?
Lomim tar be pat gol la illoso bareme mai ke sungunu i,
too bareme mai ke sungunu la illosi i?
Ole lomim galanga nen,
pat gol in iken ye bareme ke sungunu,
ngan la le bareme mai ke sungunu iyeie pat tani le iyei ben pat mison ke Maro nga.
18 Inbe kawete nen lapau,
‘Kumata be tool sa ipootoo kookoowoo ke paroranga so a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan betanga ki in ben so sokorai.
Bong kumata be ipamede betanga ki ngan ipootoo so yo tikap pang paroranga a lo iken kookoowoo ke paroranga so pono nga,
ngan ole iyei so tina yo ipamede betanga ye nga.’
19 Ang nga tooltool mata kis sa!
Soo so maiyoko inbe dook mata le illoso ene i,
so ke paroranga,
too kookoowoo ke paroranga so?
Ole lomim galanga nen,
kaningi le so ke paroranga ngan iken kookoowoo ke paroranga so pono nga,
ngan la le iyei so ke paroranga tina le iyei ben so mison ke Maro nga.
20 Ngan nanga,
sei tool be ipootoo kookoowoo ke paroranga so a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan ipootoo so ke paroranga le imot yo iken ye kookoowoo tani pono nga,
ngan lapau.
21 Inbe sei tool be ipootoo bareme mai ke sungunu a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan ipamede betanga ki ye le ipa ye Maro ya taunu yo iyepe lono i,
in lapau.
22 Inbe sei tool be ipootoo malala ke Maro ene a be ipamede betanga ki ye nga,
ngan ipamede betanga ki ye kookoowoo ke Maro ke burungu inbe ye Maro ya taunu yo iwurur ye kookoowoo tani in lapau.”
23 “Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga di tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Kanakana ngan katoo ger mitiap kapala le kagogo so matana matana kiang ke kumu yo ben bede le ooroo puana ke kaningi le so kapala nga,
a katar le iken ye budanga sangaul,
lo ngan be kakaua budanga tina,
ngan atu pang Maro.
Bong nga yelei a katoo ger maimai yo ke Maro nga,
ngan tiap nga?
Ngan ger maimai tina ngan nen:
katoo dada yo dook mata tarantatu ngan pang di diemim;
inbe lomim mulumulu ye di diemim a kayei dada dook mata pang di;
inbe katara lomim medana le iken so pang Maro leu.
Le dook mata ngan nen,
ole katoo ger maimai tina nga le imot le ipa ye ger yo maimai tiap,
ngan lapau.
24 Ang nga tooltool mata kis yo lomim be karara di tooltool kapala nga.
Inbe ang nga ben tool yo ikamata so mitiap ben baranges ilo ye sur ki,
ngan ole italiki.
Bong ikamata asara mai yo ene kamel yo ilo sur lono ki,
in tiap,
le be iyini sur ngan itona le ipa ye sur a ilo kapono lono.
25 “Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga di tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Ang nga kangas ruku le omai kiang diki ki nga le igalanga dook mata san,
bong lono ngan ipon ye giri dawa ben tool yo gadagadana inbe matana so i.
26 Ang di Paresi nga matamim kisis!
Be nen ngan kangas ruku le omai kiang lono muku le igalanga dook ngan,
ngan la be diki ki ngan ole igalanga lapau nga.
27 “Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga di tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Ang nga dawa ben agoro yo titar di tooltool matedi ye i,
inbe tisirimi diki ki ye kau kookoonoo le tikamata ngan dook mata san i.
Bong lono in ipon ye di tooltool turadi inbe ye so yo giri leu nga.
28 Ngan gaongo leu,
ang nga nen lapau.
Ye kanomim diki ki nga di tooltool tikamatang,
ngan tiwete be ang nga katoo dada dook mata noonoonoo ke Maro nga le imot.
Bong tiap,
ye lomim ngan ipon ye kaplungunu le dada yo dook tiap nga.
29 “Atoo,
ang di pannoongoo ke ger ke Maro inbe di Paresi nga,
ang nga di tooltool ke kaplungunu sa,
le kin kakamatang dook leu!
Ang nga kakarata agoro yo titar di Maro koonoo bobodi ye nga le dook mata san.
Inbe kamoro gomo koonoo kidi tooltool noonoodi ke Maro.
30 Inbe ang nga kawete nen,
‘Ye kene yo di sasa kiam tiyepe ye in nga,
ngan yo be am lapau amyepe nga,
ngan matin nga ke be amlon di a amye di amraumata di Maro koonoo,
nga tiap.’
31 Le betanga kiang yo kawete nga,
ngan ang tapmim kapaposang nen,
be ang nga sasa kidi tooltool yo muku ngan tiraumatamata di Maro koonoo nga.
32 Le kumata be nen nga,
ngan ang kamadit a kakap malala kidi!
Le soo dada dook tiap ke noonoo be di sasa kiang tiyei le imot tiap nga,
ngan ang kaseke di ye a kayei le lo imot.
33 “Ang nga moto dook tiap,
inbe ang nga moto dook tiap di natunu!
Ole Maro ipaposang ye urata dook tiap yo kayei nga,
a ikatte ang du ye malala ke masngana.
Le ole kasuru kate malmal ke Maro belei?
34 Ngan nanga,
au i ole awanga di Maro koonoo le di tooltool yo ke lo galanga nga inbe di pannoongoo be timala pang yang a mala tipatomonai ang ye dada kiau.
Bong di tooltool tina,
ngan ole karaumatamata di kapala a timmata,
inbe di kapala ngan kapatoto di tilo kai palasingi kaini,
inbe di kapala ngan ole kawalis di rumu lono kiang ke gaongo,
inbe kanin di a katoo di ye malala maimai nga le imot.
35 Ngan nen le Maro ikaua urata moonoo dook tiap pang,
ye yo karaumatamata di tooltool noonoodi a rara kidi imati ye tana i nga.
Ngan dada ke raumatenge di tooltool noonoodi,
in imadit muku ye Awele le ise ye Berekia natunu Sakaria,
yo di sasa kiang tiraumate kataunu ke bareme mai ke sungunu inbe kookoowoo ke paroranga so i.
36 Awete pang moolmool nen,
dada dook tiap yo kaye di sasa kiang kayei nga,
ngan ole kootoonoo pombe pang yang ang di tooltool yo nookoot kayepe nga.”
Yesu Lono Pang Yerusalem Mai San
37 Yesu iwete pang di a imot,
motong la iwete mulu nen,
“Atoo,
Yerusalem,
Yerusalem,
ong i la di tooltool kiong tiraumatamata di Maro koonoo a timmata,
inbe tikap pat a tikatmatamata di tooltool yo Maro iwanga di a timala pang yong nga.
Inbe ye lal alunu ngan au i lok be agaua di tooltool kiong a tigaua le imot yau,
dawa ben tareke tinana igaua di natunu a ipatur di ye balini nga.
Bong di tooltool kiong lodi be timan tigaua yau tiap.
38 Le kutar talngam a kulongo,
ole Maro iyege bareme mai kiong ke sungunu tani a ilo,
inbe bareme tani in sila iken sokorai.
39 Awete pong nen,
nookoot nga o ke be di tooltool kiong tikamatau mulu tiap,
le ilo ye lal yo be tiyei ne,
‘Maro kuyeie urata dook mata pang tool yo isi ye Tool Mai ene i.’b  ”