Kattenge Betanga Ke Di Tooltool Yo Tikaua Urata Ye Kumu Nga
20
1 Yesu ikatte betanga atu mulu pang di nen,
“Dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in dawa ben kumu taunu atu yo imadit muntu yege a ila be la ikap di tooltool panga be man tikaua urata ye kumu ki ke ooroo yo ene wain i.
2 Ila ikap di tooltool tina pattu,
motong la iye di tikarata betanga be ole iyimi di ye pat yo ene silba in atu ye ke atu.
Motong la iwanga di be tidi tikaua urata ye kumu ki tani yo ke wain i.
3 “Kumu taunu tani iyepe le ke ise pang ete kasin ye so ben ke matana limi be pai,
motong la ila pang ye ni ke yawaringi kaningi le so,
ngan ikamata di tooltool kapala yo taukadi urata a tikododo sokorai nga.
4 Le iwete pang di nen,
‘Ai,
ang lapau kaman a kadi kakaua urata ye kumu kiau ke wain ni ngan.
Lo ngan be ole ayimang le lo iye urata kootoonoo kiang.’
5 Ngan iwete pang di nen,
le tilongo betanga ki a tidi.
“Motong la iyepe kasin le ke se isolokati ye so ben ke matana sangaul be ru,
ngan ila ipa a iyei nen mulu.
Inbe pang rrai ye so ben ke matana tol,
ngan ila iyei dada gaongo leu nen.
6 Ngan iyepe le ke idu pang lopo mulu ye so ben ke matana limi,
motong la ipa mulu a ila,
ngan ikamata di tooltool kapala mulu tikododo sokorai a tiyepe.
Le nga iwete pang di nen,
‘Ai,
nga yelei a kayei touo urata siap inbe kakodo sokorai ni ye ke mooloo i a du rrai nga?’
7 “Ngan tiyei ne,
‘Am nga amkododo sokorai nen,
yesoo tool sa ikap urata pam be amyei tiap.’
“Motong iwete pang di nen,
‘Dook mata!
Be nen ngan ang lapau kadi kakaua urata ye kumu kiau ke ooroo wain ni.’
8 “Ngan di tooltool tina tikaua urata a nga du rrai be ni burrum,
motong la kumu taunu iwete pang tool ki yo matan kala di tooltool ki ke urata i.
Iyei ne,
‘Kukiu di tooltool ke urata ngo a timan man kuyimi di.
Bong be kuyimi di nga,
ngan kumadit ye di tooltool yo akap di mur nga,
le lo imot ye di tooltool yo akap di muku nga.’
9 “Motong la tool tani ikiu di tooltool yo tila tikaua urata mur ye ke matana limi nga,
ngan a man iyimi di ye pat silba atu atu le le imot.
10 Ngan nen le di tooltool tina yo timuku muntu ye urata nga,
ngan kene yo be man tikap pat ye in nga,
ngan lodi tar nen,
be di ngan ole tikap welewele pat.
Bong tiap,
di le imot tikap pat silba atu atu le imot lapau.
11 Di tooltool tina ngan tikap pat a tikamata,
ngan le tiwete gogo betanga pang kumu taunu.
Tiyei ne,
12 ‘Ai,
di tooltool yo kop di mur a long tikaua urata nga,
ngan tiyei urata ye ke matana ataleu.
Bong am nga amkaua urata mai san,
inbe ke isinam tina muntu ngan le le du rrai.
E nga yelei be kuyimi urata kootoonoo kidi ye pat gaongo ben kiam nga?’
13 “Motong la kumu taunu iraua betanga tani pang di tooltool tina ngan atu nen.
Iyei ne,
‘Tool kiau,
au i ayeie dada sa yo dook tiap pong,
ngan tiap.
Au i awete pang be kakaua urata ye ke atu nga,
ngan ole ayimang ye pat silba atu atu,
ngan ong i o lom ponana ye betanga kiau i tiap,
too?
Tiap!
14 Kakap pat kiang a kala.
Au i lok be akap pat pang di tooltool yo tipa mur nga,
le lo gaongo ben yo akap pang nga.
15 So yo nga so kiau.
Too yelei,
au i o ke be atoo lok a agiri pat kiau au tauk ye soo so yo lok be ayeii,
in tiap,
too?
Too yelei,
ang nga lomim dook tiap pau ye yo ayei dada dook mata pang di tooltool kapala nga,
too?’ ”
16 Yesu ikatte betanga nen a imot,
motong la iwete pang di tooltool tina nen,
“Kakamata koot?
Tool yo ikimur i,
in ole lo imuku,
inbe yo imuku i,
in ole du ikimur.”
Yesu Iwete Mulu Ye Matenge Ki
17 Yesu ipa be ilo pang Yerusalem,
motong la ikap di galiunu tina yo sangaul be ru nga,
ngan a iye di leu tiyepe,
inbe iwete pang di nen,
18 “Ai,
idi nga nookoot be tapa a talo pombe Yerusalem nga,
ngan ole tikaua Tool Moolmool ke Maro a titaru la di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro le di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan baedi.
Ngan di tooltool tina ole tikarata betanga be tiraumate le imata.
19 Le nga ole tisuketi la di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan baedi,
a be nen ngan tipalele sere ye,
inbe tiwalisi ye koro,
lo ngan be tipatota lo kai palasingi kaini a imata.
Bong ole iken ye ke ru,
lo ngan be ye ke tol ki ngan ole imadit mulu ye ni ke matenge.”
Yemis Ye Yowan Tinadi Itoro Yesu
20 Motong la Sebedi rimana in ikap di natunu ru yo Yemis iye Yowan nga,
ngan a tila pang ye Yesu.
Motong la igun turunu du dama ke Yesu,
inbe itoru be iyeie so sa panga.
21 Motong la Yesu itoru nen,
“Soo so lom be ayeii pong i?”
Ngan garup tani iyei ne,
“Lok be ye kene yo kuyei kuto mai a matam kala di tooltool ye in nga,
ngan kop di natuk tamoto ru nga le atu iwur ke baem oonoo,
inbe san iwur ke baem ngas.”
22 Motong la Yesu iraua betanga ki panga iye di natunu nen,
“Ang nga,
so yo kator ye i,
in lomim galanga ye moonoo ki tiap.
Angru kakanamai ang ngan belei,
o ke be kayin ye ruku ke masngana yo be ayin ye i,
too?”
Ngan yaru tiyei ne,
“E,
amkanamai am ngan o ke be amyei nen.”
23 Motong la Yesu iwete pang di yaru nen,
“Dook mata,
angru nga ole kayin ye ruku kiau.
Bong o ke be apootang le atu iwur ke baek oonoo,
inbe san iwur ke baek ngas,
ngan tiap.
Yesoo,
Tamak in la be ipootoo di tooltool a lo tiwur ye ni tani yo ikarata pang di i.”
24 Ngan di galiunu kapala yo sangaul nga,
ngan tilongo betanga kidi yaru yo titoro Yesu ye i,
le katedi malmal pang di.
25 Le nga Yesu ikiu di le imot a timan man iwete pang di nen,
“Ang nga lomim galanga nen,
di tooltool kuto maimai ke di tooltool yo tipa ye rara kidi Yuda tiap nga,
ngan tikodo le timede ye gurana kidi,
inbe tidada di tooltool kidi podi.
Inbe di kuto maimai kidi kapala yo edi ilo ete nga,
ngan tirautoo di tooltool kidi le be tiyepe la gurana kidi parmana,
inbe titoo betanga yo kidi nga.
26 Bong dada yo nen nga,
ngan au i lok be iken yang be.
Le kumata ang tina ngan atu lono be iyei kuto mai pang nga,
ngan ole ya taunu irautoo le iyei ben kapraingi kiang.
27 Inbe sei tool lono be imuku pang nga,
ngan ole ya taunu irautoo le iyei ben poranga kiang.
28 Ngan gaongo leu,
Tool Moolmool ke Maro isi tana be si di tooltool tiyei urata panga a be tiloni ye,
ngan tiap.
Bong isi be si ilon di tooltool,
inbe iraia tinini be imata,
a be nen ngan Maro iyemenai di tooltool ye noonoo kidi yo tiyei,
ngan be.”
Yesu Ikarata Di Tooltool Mata Kis Ru Ngan Le Matadi Rere A Tikamata Ni
29 Ye kene yo Yesu iye di galiunu tiyege malala Yeriko a tipa ye in nga,
ngan di tooltool budanga mai la titoo di a tiye di tila lapau nga.
30 Tila,
ngan di tooltool mata kis ru tiwurur dada gigini.
Ngan yaru tilongo betanga be ole Yesu ipa nen a iman,
le nga koodi le mai nen,
“Tool Mai,
ong in Dawiti natunu.
Lom pam a kulonam!”
31 Ngan di tooltool budanga mai tina tipasak pang di,
inbe tilele di be koodi dookoot.
Bong tiap,
yaru koodi mulu le somai nen,
“Tool Mai,
ong in Dawiti natunu.
Lom pam a kulonam!”
32 Motong la Yesu ikodo,
inbe itor di yaru.
Iyei ne,
“Angru,
soo so lomim be ayeii pang i?”
33 Ngan yaru tiyei ne,
“Tool Mai,
am nga lomam be matamam rere a amkamata ni.”
34 Yaru tiwete nen,
le nga Yesu lono pang di mai san.
Motong la itara baene lo yaru matadi,
ngan le pattu leu be yaru matadi rere a tikamata ni.
Ngan nen le timadit a titoo Yesu a tiye tila.