Yesu Iwetewete Ye Dada Ke Parsukraingi
19
1 Ye kene tani in Yesu iwete betanga tina a imot,
motong la iyege tana mai Galili,
inbe ila pang tana mai ke Yudia yo iken ke ran Yodan koonoo kapala i.
2 Ngan di tooltool malala mai la titoo lapau nga,
motong la ikarata di tooltool yo matamatenge ikap di nga,
ngan a tinidi dook mata mulu.
3 Motong la di Paresi pattu timan pang ye be man titoua.
Le nga titoru nen,
“Ai,
be tamoto atu isukraia rimana sokorai nga,
ngan idada ger yo kiidi in pono,
too tiap?”
4 Ngan Yesu iraua betanga kidi nen,
“Ang nga o kakinkata betanga ke Maro yo iken ye rau ki,
in tiap,
too?
Ngan betanga tani in nen,
mukot yege ye kene yo Maro itar so le imot a pompombe ye in nga,
ngan ‘ikarata di tooltool le tamoto be garup.’a
5 Inbe betanga ke Maro yo iken ye rau ki in iwete mulu nen,
‘Ye punu yo nen in la le tamoto be ikere nga,
ngan ole iyege tamana le tinana,
inbe la iye rimana tiyepe gaongo,
a be nen ngan yaru tigaua le tinidi ataleu.’b
6 Ngan nen le yaru ke be tiyepe ben di tooltool ru mulu tiap,
bong tigaua tinidi le tiyei ben tool ataleu.
Ngan nanga,
soo so yo be Maro ya taunu ipakere a igaua le atu koot nga,
ngan kin tool sa ipoto le iken ki ki mulu be.”
7 Motong la titoro Yesu nen,
“Bong nga yelei,
a ger ke Mose iwete be kumata le tool sa lono be isukraia rimana nga,
ngan iwodo betanga ke parsukraingi ilo ye rau a ikauu panga,
inbe inganga a ila nga?”
8 Motong la Yesu iwete pang di nen,
“Mose imalum pang be kasukrai di rimamim,
yesoo ang nga kutomim mede san dawa ben pat.
Bong mukot yege nga,
ngan dada yo nen,
ngan siap.
9 Awete pang nen,
sei tool yo rimana iyei bauk tiap,
inbe isukraii sokorai a la iyooloo garup san mulu i,
in iyei dada dook tiap ke bauk.”
10 Motong la di galiunu tiwete panga.
Tiyei ne,
“Kumata le be dada yo nen ngan be iken kataunu ke tamoto ye rimana nga,
ngan dook mata be tamoto in ikere be.”
11 Ngan Yesu iwete pang di nen,
“Di tooltool le imot la be tikaua betanga i nga tiap,
bong di tooltool kapala leu la be Maro ipamede di le tikaua betanga kiau i nga.
12 Di tamoto matana matana la tikere tiap a tiyepe nga.
Yesoo,
di tamoto kapala ngan tinadi tipasui di ngan tinidi dook tiap le ke be tikere tiap.
Inbe di tamoto kapala,
ngan di tooltool tigarung tinidi a imata le ke be tikere ngan o titar di kakase tiap.
Inbe di tamoto kapala ngan lodi pang kerenge tiap,
yesoo lodi be tiyepe nen a tiwetewete pang di tooltool ye dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i.
Le sei tool be ikaua betanga kiau i,
in ikauu a itoo.”
Yesu Iwete Be Timalum Ye Di Kakase A Timan Pang Ye
13 Motong la ye kene tani in di tooltool tikap di kakase a tila pang ye Yesu,
a be nen ngan la ipaloko baene lo podi,
inbe ipatarau ye di.
Bong Yesu di galiunu tikamata di yo tiyei nen nga,
le tipasak pang di a tisoror di.
14 Bong ngan Yesu iwete pang di nen,
“Ai,
kin kasoror di kakase ngan be!
Bong kamalum pang di a timan pang yau.
Yesoo,
di tooltool yo be lo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan dawa ben di kakase tina nga.”
15 Motong la Yesu ipaloko baene lo di kakase tina ngan podi,
inbe ipamede di ye betanga dook mata le imot,
motong la iyege ni tani in a ipa mulu nga.
Tool Ballingana Atu Iye Yesu Tiwetewete
16 Ye kene tani in tool atu iman tina ngan le man iwete pang Yesu.
Iyei ne,
“Pannoongoo,
nga be atorong.
Soo dada dook mata be ayeii,
ngan ole akaua yepongo dook mata yo taukan motingi in nga?”
17 Ngan Yesu iwete panga nen,
“Nga yelei a kutorau ye soo so yo dook mata in nga?
Tool ataleu in la tool dook mata i.
Le lom be kouo yepongo dook mata yo taukan motingi in nga,
ngan ole kutoo ger ke Maro ngan dook le imot.”
18 Bong tool tani in itoro Yesu mulu nen,
“Soo ger ke Maro kuwete ye i?”
Ngan Yesu iyei ne,
“Ger ke Maro yo awete ye ngan nen:
‘Kin kuraumata di tooltool be;
inbe kin kuyei bauk be;
inbe kin kupinoo be;
inbe kin kusopo koom ye betanga doko be;
19 inbe kuraua pang tamam le tinam a kulongo betanga kidi.’
c Inbe san in nen,
‘Lom pang di diem mai san dawa ben yo ong taum lom pong mai san nga.’d
20 Ngan tool kase paunu tani iyei ne,
“Ger yo kuwete nga,
ngan atoo le imot.
Bong soo so ayeii tiao i?”
21 Motong la Yesu iwete panga nen,
“Kumata le lom be kuyepe dook mata le taukam busunu ye Maro matana nga,
ngan kumulu la kuyawar so kiong ngo le imot a kop pat ye,
lo ngan be kop pat kiong tina pang di tooltool yo ballingadi tiap nga.
Kumata le be kuyei nen nga,
ngan la be pang dama ni ngan Maro ole ikap so dook mata yo iken ye malala ki ngo pong nga.
Ngan kuyei nen a imot,
lo ngan be kuman man kutoo au.”
22 Bong tool kase paunu tani in ilongo betanga nen nga,
le lon modoko ye a ikoo a ila,
yesoo ya in ballingana le so ki alunu san.
23 Motong la Yesu iwete pang di galiunu tina nen,
“Awete pang moolmool nen,
tool yo ballingana nen i,
in ole urata imoo panga mai san be ilo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga.
24 Nga be awete pang mulu nen.
Kumata be asara mai ke solanga burum yo ene kamel i,
in ikapye be idewe ye sar gumono mitiap in nga,
ngan ole yelei,
urata imoo panga,
too?
E,
moolmool!
Ngan ole gaongo leu,
kumata le tool yo ballingana in lono be ilo igaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan ole urata imoo panga nen lapau.”
25 Yesu di galiunu tina tilongo betanga yo iweta i,
ngan le titakrai welewele ye.
Le nga titoru nen,
“Ona tiap!
Be nen nga,
ngan ole sei tool be Maro ipamule ye so dook tiap yo be igarungu i?”
26 Motong la Yesu matan kenen ye di,
inbe iyei ne,
“Tool sa ikapye be iyei so nen nga,
ngan ole imoo panga le isak ye,
bong so le imot ngan imarra pang Maro le ke be isak ye tiap.”
27 Motong la Pita iyei ne,
“Am nga amyege so kiam le imot,
inbe la amman be man amtoo ong nga.
Le nga soo so be ole amkauu a ilonam i?”
28 Ngan Yesu iwete pang di nen,
“Awete pang moolmool nen.
Pang dama ni ye kene yo be Maro itar lang le tana paunu a be pombe ye in nga,
ngan ole Tool Moolmool ke Maro lo iwur ye kookoowoo dook mata ki ke burungu,
inbe ipaposo gurana ki yo mai i.
Ngan ye kene tani in ang tooltool yo katoo au nga,
ngan ole kawur ye kookoowoo ke burungu yo sangaul be ru nga lapau,
inbe kayei tooltool maimai pang di rara ke di Isrel yo sangaul be ru nga.
29 Inbe sei tool yo iyege rumu ki,
too di toonoo le taini le lini,
too tamana le tinana,
too di natunu,
too kumu ki,
inbe man itoo au i,
in Maro ole ikap so yo nen ngan alunu le alunu san panga le kinkatingi ki ben 100 le illos so ki yo iyege koot nga.
Inbe ole ikaua yepongo dook mata yo taukan motingi i,
in lapau.
30 Bong di tooltool alunu yo timuku nga,
ngan pang dama ni ngan ole du tikimur.
Inbe di tooltool alunu yo tikimur nga,
ngan pang dama ni ngan ole lo timuku.”