Yesu Di Galiunu Tiparsu Ye Sei Be Iyei Mai Pang Di Diene I
18
1 Ye kene tani in Yesu di galiunu timan pang ye man titoru.
Tiyei ne,
“Ai,
am nga ole sei be ene mai a iyei kuto mai le imuku pang di tooltool yo Maro be matan kala di i?”
2 Motong la Yesu koonoo pang tool kase mai tiap atu a iman pang ye,
a lo ipatokode kataunu kidi galiunu tina,
3 inbe iwete pang di nen,
“Awete pang moolmool nen,
kumata be kaportak lomim mulu le kayei dawa ben kase mai tiap i,
tiap nga,
ngan o ke be kalo kagaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan tiap.
4 Ngan nanga,
sei tool be ya taunu irautoo le du iyepe lopo le dawa ben kase mai tiap i nga,
ngan tool tani in ya la be ene mai ye di tooltool yo Maro be matan kala di nga.
5 “Inbe kumata be sei tool itara lono medana pau le be ilono tool kase mai tiap atu nen nga,
ngan tool in ilonau lapau.
6 Bong sei tool yo be iyei di kakase maimai tiap yo titara lodi medana pau koot nga,
ngan atu,
le be ikapsap ye noonoo nga,
ngan ya in ole isolo urata moonoo dook tiap.
Le moolmool,
kumata be tituku pat somai yo ke raunganingi dingding patunu ngan atu lo gurini,
inbe tikatte du tiek lono ye ni yo lama ni a be nen ngan idadup a imata nga,
ngan ben dook kasin,
yesoo bong urata moonoo dook tiap yo be isola ye dada dook tiap ki tani yo iyeii i,
in ole dook tiap le dook tiap ki taunu.
7 “Atoo,
ang tooltool ke tana mai i le imot yo kayei di tooltool kapala a tikapsap ye noonoo nga,
ngan kin kakamatang dook leu!
Moolmool,
so yo nen nga,
ole pombe pang ye di tooltool,
bong atoo,
ang di sema tooltool yo kayei so nen a pombe nga,
kin kakamatang dook leu!
8 Le kumata be baem too kem atu iyolong la kuyei noonoo nga,
ngan kusaputu a kotte.
Dook mata ke be baem too kem ataleu,
ngan la be kulo kuyepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi in nga.
Bong kumata be baem ru inbe kem ru iken nga,
ngan ole tiyolong la kuyei noonoo,
a nen ngan tikatte ong lo ye ei yo ikan nen le taukan motingi i,
in lono.
9 Inbe kumata le matam atu be iyolong la kuyei noonoo nga,
ngan kupaii a kotte.
Dook mata ke be matam ataleu,
ngan la be kuyepe ye yepongo dook mata yo taukan motingi in nga.
Bong kumata be matam le ru iken nga,
ngan ole tiyolong la kuyei noonoo,
a nen ngan tikatte ong a kudu ye malala ke masngana ye ei yo ikan nen le taukan motingi i.”
Yesu Ikatte Betanga Ye Sipsip Atu Ilene
10-11 Motong la Yesu iwete mulu nen,
“Kin matamim ru di kakase maimai tiap yo nen nga,
ngan atu,
ben ya in tool sokorai,
nga be.
Awete pang nen,
yesoo di bangabangana ke Maro yo matadi kala di nga,
ngan kanakana nga tikodo dama ke Tamak a tiye tiyepe ye malala ki yo ete ni.a
12 “Atorang,
ang nga lomim belei?
Kumata be tool atu in asara ki yo edi sipsip nga,
ngan 100,
bong be atu ilene nga,
ngan ole tool tani in iyei belei?
Ole iyege di yo 99 ngan sila tiyepe kawal madini,
inbe la isere yo ilene i.
13 Awete pang moolmool nen,
kumata be ila ipa a isere sipsip ki tani yo ilene in le be ipuske nga,
ngan ole lon ponana le lon ponana ye kaiye,
le illoso lo ponana ki yo pang di sipsip ki tina yo tilledi tiap nga.
14 Ngan gaongo leu,
Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in lono be kase mitiap yo nen ngan atu sa ilene be.”
Dada Dook Mata Ke Be Kunoonoo Em Ye
15 Motong la Yesu iwete pang di galiunu mulu nen,
“Kumata be em atu yo itara lono medana pang Maro i,
in be iyeie urata dook tiap atu pong nga,
ngan kula ye a la angru leu kayepe,
inbe kuwetewete panga a nen ngan kupagalanga lono ye urata dook tiap ki yo iyeii pong i.
Kumata be kuwete panga le be ilongo betanga kiong nga,
ngan dook mata ole angru kagaua lomim mulu.
16 Bong kumata be kuwete panga le ilongo betanga kiong tiap nga,
ngan kula kouo tool atu too ru mulu a timan yong,
inbe kuye di kala pang ye,
a be nen ngan la tisu ong ye betanga yo be angru kawetewete ye nga,
dawa ben tina yo Rau ke Maro iwete nga.b
17 Ngan kumata le lono be ilongo betanga kiang tiap nga,
ngan kawete pang di tooltool yo tigaua ye bareme ke Yesu nga,
ngan a man tilonong be kaye tool tani kakarata betanga.
Bong kumata le lono be ilongo betanga kidi tooltool tina,
ngan tiap lapau nga,
ngan ole kakamata ben ya in tool gok yo lon galanga ye Maro tiap i,
too ya in ben tool ke sodaningi pat.
18 “Awete pang moolmool nen,
soo so be kugunkala ke tana i nga,
ngan ole Maro igunkala ye malala ki.
Inbe soo so be kumalum ye ke tana i nga,
ngan ole Maro imalum ye ke malala ki nen lapau.
19 “Nga be awete pang mulu nen.
Kumata be ang tooltool ru kagaua lomim le atu,
inbe katoro Tamak yo iyepe ye malala ki ete ni ye so sa nga,
ngan ole iyeie so tani,
in pang.
20 Ngan nanga,
ye soo ni be di tooltool ru too tol timan tigaua ye inbe tipootoo ek nga,
ngan au i ole ayepe ye di.”
Kapraingi Yo Ilele Lono Tiap I
21 Motong la Pita iman pang ye Yesu man itoru nen,
“Tool Mai,
nga be atorong.
Ole agiri noonoo ke ek yo be iyei pau nga,
le papi?
Ole agiri noonoo tina ngan le lo limi be ru,
too?”
22 Motong la Yesu iwete panga nen,
“Awete pong nen,
kugiri noonoo ki le lo limi be ru tiap,
bong kugiri noonoo ki le lo 77.
23 “Ngan nen le dada yo Maro be matan kala di tooltool ki ye i,
in dawa ben tool yo iyei tool kuto mai pang tana mai atu le imot i.
Ngan tool mai tani in lono be iye di kapraingi ki tikarata betanga ye bun kootoonoo ki.
24 Ye kene yo imadit ye karatanga betanga ye in nga,
ngan iwete le tikaua tool atu yo ikap pat gol c ben 10,000 a iyei bun panga i,
in a iman pang ye.
25 Bong taukan pat yo be iraua bun ki tani ye nga.
Motong la tool kuto mai tani in iwete betanga medana pang di tooltool ki be ole tikauu a tiyawari le ipa ye rimana le di natunu inbe so ki nga le imot,
a be di tooltool tiyimi di,
ngan tikap pat tina a iraua bun ki ye.
26 “Bong kapraingi ki tani in ilongo betanga ki nen,
le nga igun turunu du dama ke tool mai tani,
inbe iwete a imangmang ye nen,
‘Alei,
kin katem malmal pau be!
Ole arau bun kiau le imot yo akap yong nga,
ngan pong mulu.’
27 Ngan nen le tool kuto mai ke kapraingi tani in lono panga,
le iwete panga be bun ki ngan irau be.
Dookoot,
sila ikino.
Inbe imalum panga a ila.
28 “Bong ye kene yo kapraingi tani in ila ye in nga,
ngan ikamata ene kapraingi atu yo ikap pat yo ene silbad i,
in 100 a iyei bun panga i.
Le nga la iparama ene tani a ikisi gurini,
inbe iwete le kon mede panga nen,
‘Oo,
palbe be awete ngan kurau tarai bun kiong yo kop yau nga.’
29 “Bong kapraingi tani in ilongo betanga ke ene tani,
le nga igun turunu du dama ki,
inbe iwete a imangmang ye nen,
‘Alei,
kin katem malmal pau be!
Ole arau bun kiau le imot yo akap yong nga,
ngan pong mulu.’
30 “Bong lono pang longono betanga ke ene tani,
in tiap.
Ngan nen le nga iwete be titaru lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono a be lo iyepe nango,
inbe irau bun ki le le imot.
31 Ngan di kapraingi kapala tikamata dada tani yo pombe pang ye edi i,
le lodi modoko mai san.
Motong la tila la tiwete pang tool kuto mai kidi ye soo dada yo pombe a tikamata i.
32 “Motong la tool kuto mai tani,
in ikiui kapraingi ki tani man iwete panga nen,
‘Ai,
ong i tool dook tiap sa!
Muku ngan kumangmang a kutang pau,
le awete be bun kiong ngan kurau be.
Dookoot,
sila ikino.
33 Au i alele lok yong,
e nga yelei a kutoo dada gaongo leu nen a kulele lom ye em kapraingi san ni tiap nga?’
34 Ngan tina iyei nen nga,
le tool kuto mai in katen malmal panga mai san le iwete be titaru lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono a be isolo urata masngana nango,
inbe irau bun ki le le imot.”
35 Yesu iwete betanga tina a imot,
motong la iwete pang di galiunu nen,
“Nga be awete pang nen,
kumata be kalele lomim ye di diemim a kagiri noonoo kidi yo tiyei pang,
ngan tiap nga,
ngan i dada ataleu tani yo be Tamak yo iyepe ye malala ki ete ni,
in iyeii pang ang atu atu le imot,
in naii.”