Di Yuda Titoro Yesu Be Iyeie Mos Ke Maro Sa A Tikamata
16
1 Tiyepe a kene san,
motong la di Paresi le di Sedusi timan pang ye Yesu be man titoua.
Le nga titoru be iyeie mos ke Maro sa pang di a tikamata,
a nen ngan lodi galanga ye ben ya in iyei urata ke Maro.
2 Motong la iraua betanga kidi nen,
“Rrai be ke idu le kakamata tete ikororo nga,
ngan ole kayei ne,
‘Bongbong ngan ole eng siap.’
3 Inbe muntu be ke se le kakamata lang katene ikoro inbe ikolo muk nga,
ngan ole kayei ne,
‘Katai nga ole eng pa,
inbe ki imol.’
Le ang nga kakamata so yo ke lang katene nga,
inbe lomim galanga ye,
ngan le moolmool ben tina yo kawete nga.
Bong so kapala yo pombe pang yang nookoot nga,
ngan ang nga kakamata ngan o ke be lomim galanga ye tiap.
4 Di tooltool yo nookoot tiyepe nga,
ngan titara lodi le imede ye Maro tiap,
bong tiyei dawa ben garup dook tiap yo idada nintooroo a la iyei bauk i.
Le kanakana nga,
ngan lodi be ayeie mos ke Maro sa a tikamata.
Bong mos sa be ayeii a tikamata tiap.
Ole tikamata mos ataleu yo pombe ye Maro koonoo yo Yona,
in leu.”
Yesu iwete pang di nen,
inbe iyege di sila tiyepe,
be ikoo a ila.
Yesu Ikatte Betanga Ye Patomonaingi Kidi Paresi Le Di Sedusi
5 Ye kene tani in Yesu iye di galiunu tikooi ye ookoo a tisiut pang ran koonoo kapala,
ngan di galiunu lodi kalli le tikap touo kadi porong siap.
6 Motong la Yesu iwete pang di nen,
“Kin kakap tutang,
inbe kakawai yang dook leu ye yis kidi Paresi le di Sedusi.”
7 Ye kene yo di galiunu tilongo Yesu iwetewete ye so mitiap tani yo ilo ye porong ngan iyeii a isung le imot in nga,
ngan di tapdi tiwetewete pang di nen.
Tiyei ne,
“Iwete nen nga,
yesoo ye yo idi nga takap touo porong siap nga.”
8 Bong Yesu lon galanga ye yo di tapdi tiwetewete nen,
ngan oo,
le nga iwete pang di.
Iyei ne,
“Barau,
ang nga katara lomim medana pau mai tiap sa.
Nga yelei be ang tapmim kawetewete kataunu yang ye yo kakap touo porong siap nga?
9 Yelei,
ang nga o lomim galanga tiao,
too?
Nga o lomim kalli porong dukumu limi yo di tooltool 5,000 tikan ngan pa oo?
Porong tina ngan naunu naunu yo kawinoko a kapadid lo karei lono nga,
ngan le ikan karei ponene pi?
10 Inbe nga o lomim kalli porong dukumu limi be ru yo di tooltool 4,000 tikan ngan pa oo.
Porong tina ngan naunu naunu yo kawinoko a kapadid lo karei lono nga,
ngan le ikan karei ponene pi?
11 Nga yelei be lomim galanga ye betanga yo aweta pang muku,
in lono ki tiap nga?
Au i awete pang ye porong moolmool tiap.
Bong awete pang be kin kakawai yang dook leu ye so kidi Paresi le di Sedusi yo be iyei ang le ben so yo tatar lo ye porong,
ngan ole iyeie porong a isung le imot i.”
12 Yesu iwete pang di nen,
motong la se lodi galanga nen,
nga iwete pang di be tikawai ye di dook leu ye so yo titar lo ye porong ngan ole iyeie porong a isung le imot,
in tiap.
Bong iwete pang di be nen ngan tikawai ye di dook leu ye patomonaingi kidi Paresi le di Sedusi ole nen ngan igarung di.
Pita Ipaposo Yesu Be Ya In Kirisi
13 Yesu ipa a ila pombe pang ye tana mai yo potai pang ye malala yo ene Sisaria Pilipai i,
motong la itor di galiunu nen,
“Ai,
di tooltool tiwete be Tool Moolmool ke Maro in sei?”
14 Ngan di galiunu tiraua torungu ki nen,
“Di tooltool kapala tiwete be ya in Yowan yo irriu di tooltool i,
inbe kapala ngan tiwete be ya in Ilia.
Inbe di tooltool kapala ngan tiwete be ya in Yedimia,
too ya in o Maro koonoo atu.”
15 Motong la itor di mulu nen,
“Ngan ang tapmim nga,
kawete be au i sei?”
16 Ngan Simon Pita iraua betanga ki nen,
“Ong i Kirisi,
tool tani yo Maro ipootoo be si ipamulu di tooltool ki ye so dook tiap yo be igarung di i.
Ong i Maro yo iyepe nen le taukan matenge i,
in natunu moolmool.”
17 Motong la iwete pang Pita nen,
“Simon,
Yona natunu,
Maro iyeie urata dook mata pong,
yesoo tool sa la ipaposo betanga i pong,
ngan tiap.
Bong Tamak yo iyepe ye malala ki ete ni,
in ya taunu la ipaposau pong i.
18 Le awete pong nen,
ong i em yo Pita i,
in lono ki ben pat.
Inbe ole agaua di tooltool le imot yo tigaua ye bareme kiau nga,
ngan man apatokodo di lo tikodo pat tani,
in pono.
Ngan nen le o ke be gurana ke matenge in iraukede di a timol,
ngan tiap.
19 Inbe au i ole akaua gurana mai pong be matam kala di tooltool yo Maro ipootoo di panga be matan kala di nga.
Le soo so be kugunkala ke tana i nga,
ngan ole Maro igunkala ye malala ki nen lapau.
Inbe soo so be kumalum ye ke tana i nga,
ngan ole Maro imalum ye ke malala ki nen lapau.”
20 Motong la Yesu iwete betanga medana pang di galiunu nen,
be kin tiwete pang tool atu sa ye yo ya in Kirisi tani i,
nga be.
Yesu Iwete Pang Di Galiunu Be Ole Imata Lo Ngan Be Imadit Mulu
21 Ye kene tani in Yesu imadit ye betanga pang di galiunu a ipagalanga lodi ye matenge ki.
Ngan nen le iwete pang di nen,
be ole ilo pang Yerusalem,
a be nen ngan di tooltool maimai kidi Yuda,
tiye di tooltool maimai ke paroranga so pang Maro,
inbe di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan tikap urata moonoo alunu ke masngana panga a isolo,
inbe tiraumate le imata.
Ngan ole iken ye ke ru,
lo ngan be ye tol ki ngan ole imadit mulu ye ni ke matenge.
22 Ngan Pita ilongo tina yo iwete nen nga,
le nga ipasnaka Yesu a yaru leu tila manga mooloo kasin,
inbe ipasak panga.
Iyei ne,
“Tool Mai,
o tiap!
Au i lok be so yo nen ngan pombe pang yong tiap!”
23 Motong la Yesu iportak pang ye a iwete katkat panga.
Iyei ne,
“Satan,
kukoo yau a kudu ke murik!
Nga yelei a lom be kuyakala dada kiau nga?
Betanga yo kuwete nga,
ngan kutoo Maro lono tiap,
bong kutoo di tooltool ke tana lodi.”
24 Motong la Yesu iwete pang di galiunu nen,
“Kumata tool atu lono be itoo au nga,
ngan ya taunu irautoo le du iyepe lopo,
inbe ikooroo kai palasingi ki a itoo au.
25 E sei tool yo lono mai san ye yepongo ki ke tana i mai mata a iparama i,
in ole ilene.
Bong sei tool yo lono mai san ye yepongo ki ke tana i tiap,
inbe iraia tinini le imot be iyei urata kiau i,
in ole ipuske yepongo dook mata yo taukan motingi i.
26 Le kakamata,
tool be iyau balingi matana matana le imot ke tana i panga,
lo ngan be imata a ila nga,
ngan ole balingi tina ngan iloni belei?
Too,
soo so dook mata ke be tool sa ikauu pang Maro a be ikaua yepongo dook mata tani yo taukan motingi in panga i?
So siap!
27 Awete pang nen,
yesoo pang dama ni nga,
ngan ole Tool Moolmool ke Maro iye di bangabangana ke Maro ole tisi pang tana.
Ye kene tani ngan Tamana nunngana ole iken ye,
inbe isi a be si ikap balingi pang di tooltool atu atu ye urata kootoonoo kidi yo tiyei nga.
28 Awete pang moolmool nen,
di tooltool kapala yo nookoot taye di takododo ni nga,
ngan ole timmata tiao,
inbe tikamata Tool Moolmool ke Maro isi be si matan kala di tooltool ki le imot nga.”