Yowan Yo Irriu Di Tooltool In Iwanga Di Galiunu Pang Yesu
11
1 Yesu ipatomonai di galiunu sangaul be ru ngan a imot,
motong la iyege ni tani in,
inbe ipa mulu a ila ye malala maimai ke tana mai Galili la ipatomonai di tooltool,
inbe iwetewete bingi dook mata ke Maro pang di.
2 Ye kene tani in Yowan yo irriu di tooltool in titaru lo rumu dook tiap kidi talnga dikidiki lono oo.
Le nga ye kene yo ilongo bingi ke Kirisi be iyei urata ke Maro nga,
motong la iwanga di galiunu be la titoro Yesu.
3 Le nga iwete pang di nen,
“Kala ngan katoru nen.
Kayei ne,
‘I ong tool tani yo Maro ipamede betanga ye be ole iwanga a isi,
in naii,
too ole amtar matamam a amnama tool san mulu?’ ”
4 Tila la titoru,
motong la Yesu iraua betanga kidi nen,
“Kamulu a kala ngan kawete pang Yowan ye betanga yo kalongo nga,
inbe ye so yo kakamata ye matamim nga.
5 Kayei ne,
‘Di mata kis tikamata ni mulu;
inbe di tooltool yo kedi dook tiap nga,
ngan kedi dook mata a tipa;
inbe di tooltool yo botoboto medana ikan di nga,
ngan tinidi dook mata mulu;
inbe di tooltool yo talngadi dikidiki nga,
ngan tilongo betanga;
inbe di tooltool yo timmata koot nga,
ngan timadit mulu;
inbe di tooltool yo ballingadi tiap nga,
ngan tilongo bingi dook mata.’
6 Ngan tool yo ikamatau ngan itara lono medana pau le imede i,
in Maro ole iyei urata dook mata panga le lon ponana ye.”
7 Yowan di galiunu tina ngan tiyege a tila,
motong la Yesu imadit ye betanga pang di tooltool malala mai tina ye Yowan tani nen.
Iyei ne,
“Ai,
kene yo kala pang ye ni sorrakene nga,
ngan kala be la kakamata soo so?
Be la kakamata pi kaini yo muru iwalisi a ila be iman i,
too?
8 Too yelei,
be la kakamata tool atu yo itar moro dook mata lo tinini i,
too?
O tiap!
Di tooltool yo titar moro dook mata ilo tinidi le tinidi dook mata ye nga,
ngan di tooltool yo nen nga,
ngan tipas le tiyepe leu ye rumu mai ke tool yo iyei kuto mai pang tana mai atu i.
9 Oo kawete ngan,
soo so kala be la kakamata i?
Nga o be la kakamata Maro koonoo atu,
too?
E,
moolmool.
Bong nga be awete pang nen,
ya ni illos di Maro koonoo kapala yo ke muku nga le imot.
10 Ya tani in la Rau ke Maro iwetewete ye nen i.
Iyei ne,
‘Kapalongo!
Ole awanga tool atu ke be imuku a ikaua bingi yong.
Inbe ya la be imuku a ikarata dada pong i.’a
11 Awete pang moolmool nen,
kataunu ye di tooltool yo tiyepe tana i nga,
ngan sa yo be illoso Yowan yo irriu di tooltool i,
in tiap.
Bong ye di tooltool yo Maro matan kala di nga,
ngan di le imot le si ye kase mitiap kidi atu,
ngan ke be tilloso Yowan.
12 Ngan ye kene yo Yowan ipamaditi urata ki le se nookoot nga,
ngan dada yo Maro be igaua di tooltool ki ya taunu a be matan kala di ye i,
in iman potai a be pombe mallangana.
Inbe di tooltool kapala tikapye be tilo a tiye di tooltool yo Maro be matan kala di nga,
ngan tigaua.
13 Ngan so tani yo muku ngan Mose iye di Maro koonoo tiwetewete ye be pombe i,
in le se imot ye lal yo ke Yowan i.
14 Kumata le katara lomim medana ye betanga kidi nga,
ngan dook mata.
Ngan nanga,
Yowan in Ilia tani yo muku ngan di Maro koonoo tiwete ye be ole isi i.
15 Le sei tool be talngana nga,
ngan itar talngana dook a ilongo betanga kiau nga.
16 “Nga ole ayei belei be awete le ananpootoo di tooltool yo nookoot tiyepe nga ye dada kidi nga?
Di tooltool tina,
ngan dawa ben di kakase yo tiwur ye ni ke yawaringi kaningi,
inbe koodi pang di diedi nen,
17 ‘Am nga ammai kaur pang a be nen ngan kasiki,
bong lomim pang sianga tiap sa.
E amwou lelang pang a be nen ngan katang,
bong lomim pang tangini tiap lapau sa.’
18 Yowan in isi ngan isapariuu ye kaningi le yinungu.
Ngan le tiwete mur ye nen,
‘Ai,
tool ni so sadi iyepe ye.’
19 Motong la Tool Moolmool ke Maro isi,
ngan ikan be iyin ngan le tiwete mur ye lapau.
Tiyei ne,
‘Kakamata,
tool ni tool mata kaningi inbe tool ke yinungu ran medana sa.
Le iye di tooltool ke sodaningi pat le tooltool ke yeingi noonoo tigaua,
inbe tikan be tiyin.’
Bong awete pang nen,
ole kakamata lo galanga ke Maro ye dada yo be iyeii le itara kanono dook mata ye i.”
Yesu Katen Malmal Pang Di Tooltool Yo Tiportak Lodi Tiap Nga
20 Di tooltool ke malala maimai kapala yo Yesu ipa be iyei gogo mos matana matana a tikamata nga,
ngan lodi be tiportak lodi a titoo tiap.
Ngan la le Yesu katen malmal a ipasak pang di nga.
21 Iyei ne,
“Atoo,
ang di tooltool ke malala mai Korasin le Betsaida nga,
kin kakamatang dook leu.
Nga yo be tool sa ilo malala mai Taia le Saidon lo iyei mos yo dawa ben ayei ye malala kiang nga,
ngan matin nga le di tooltool ke Taia le Saidon tiportak lodi mukot ye noonoo kidi yo tiyei nga,
inbe tipital wam pirara a tiwurur kaua punu a be nen ngan tipapos lo modoko yo kidi nga.
22 Bong awete pang nen,
ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool ye in nga,
ngan ole iyemenai ang di tooltool ke Korasin le Betsaida ngan ye urata moonoo dook tiap ki taunu le ole illoso urata dook tiap masngana yo be pombe pang di tooltool ke Taia le Saidon i.
23 Inbe ang di tooltool ke malala mai Kapenam ngan lomim tar belei,
ole Maro iyitmakang le kalo meneng lang katene ni,
too?
Tiap yege!
Ole ikatte ang kadu meneng lopo ni,
ye ni kidi matenge.
Inbe mos yo pombe pang yang nga,
ngan yo be pombe ye malala mai Sodom a di tooltool ki tikamata nga,
ngan matin nga tiportak lodi le tilledi tiap,
bong nga tiyepe go.
24 Bong awete pang nen,
ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool ye in nga,
ngan di tooltool ke Sodom ole urata moonoo masngana la be pombe pang ye di i.
Bong ang nga urata moonoo ke masngana yo dook tiap le illoso kidi,
in la be pombe pang yang i.”
Kaman Pang Yau Man Kamaryoo
25 Ye kene tani in Yesu ipatarau pang Maro nen,
“Tamak,
ong in Tool Mai ke lang inbe tana.
Le au i ayitmaka em,
yesoo kutarkoo so tina ngan ye di tooltool yo di tapdi tikamata di ben lo galanga kidi mai mata nga,
inbe kupapos pang di tooltool yo taukadi lo galanga a tiyepe le dawa ben di kakase nga.
26 Le moolmool Tamak,
ong taum kutoo lom yo dook mata i,
inbe kuyei so nen.”
27 Yesu ipatarau a imot,
motong la iyei ne,
“So le imot nga Tamak la itar lo baek i.
Ngan tool sa yo be lon galanga ye Natunu,
ngan tiap,
bong Tamana ya taleu la lon galanga ye i.
Inbe tool sa yo be lon galanga ye Tamana,
ngan tiap,
bong Natunu ya taleu la lon galanga ye i.
Inbe di tooltool yo Natunu lono be ipatnaia Tamana pang di nga,
ngan di leu la be lodi galanga ye Tamana tani in nga.”
28 Motong la Yesu iwete mulu nen,
“Ang di sema tooltool yo kasolo so moonoo le tinimim mallai nga,
ngan kaman pang yau a man akaua maryoongoo dook mata pang.
29 Kakaua kai palunu kiau a kataru lo gurimim a be nen ngan ole kayei urata kiau,
dawa ben asara yo ene bulumakau in taunu itara kai palunu ilo gurini a be iyei urata ki nga.
Au i tool ke kate malmal tiap,
bong au tauk arautoo au le du ayepe lopo.
Le kayei nen,
a be nen ngan apatomonai ang a kakaua maryoongoo dook mata.
30 Awete pang nen,
yesoo kai palunu yo be ataru lo gurimim a kayei urata kiau ye i,
in imoo tiap.
Inbe so yo be akap pang a kasolo nga,
ngan imoo tiap lapau.”