Kin Kakamata Dada Kidi Diemim Ngan Kawete Be Di Ngan Tooltool Dook Tiap, Ngan Be
7
1 Motong la Yesu iwete pang di galiunu mulu nen,
“Kin kakamata dada kidi diemim ngan kawete be di ngan tooltool dook tiap,
ngan be.
Ole nen ngan Maro ikamatang ben ang nga tooltool dook tiap lapau.
2 Kumata be kakamata dada kidi ngan kawete be di ngan tooltool dook tiap a be tiyemenai di nga,
ngan gaongo leu,
Maro ole iwetang nga tooltool dook tiap a be iyemenai ang nen lapau.
Le dada yo kayei pang di diemim nga,
ngan Maro ole iyei nen pang lapau.
3 “Nga yelei be kumata tidi mitiap yo iken ye taim matana i,
e lom tutu kai palunu maiyoko yo iken ye matam,
in tiap nga?
4 Be ong taum kumata kai palunu maiyoko yo iken ye matam,
in tiap nga,
ngan yelei be kuwete pang taim ne,
‘Taik,
au i lok be apaia tidi mitiap yo iken ye matam in.’
5 Ona,
ong in tool ke kaplungunu!
Lom be nen ngan ong taum kukulu kai palunu maiyoko yo iken ye matam in muku a kumata ni dook,
lo ngan be kupaia tidi mitiap yo iken ye taim matana i.
6 “Awete pang,
kin kakap so mison ke Maro ngan pang di gaunu be,
inbe kin kakatte matauu kiang ngan pang di ga be.
Kumata be kakap pang di nga,
ngan ole tiyirngan ye kedi le dook tiap,
lo ngan be tiportak inbe tikanang a tisarrakang le moromorana.
Kusere So, Inbe Kutor, Inbe Kupitpiti Dada
7 “Kumata be katoro Maro ye so be ikap pang nga,
ngan ole ikap pang.
Inbe kumata le kasere so nga,
ngan ole ilonang le kapuske.
Inbe kumata be kapitpiti dada nga,
ngan Maro ole iso dada pang.
8 Ngan nen,
yesoo di tooltool le imot yo tipatarau a titoro Maro be ikap so pang di nga,
ngan ole tikap so tina.
Inbe di tooltool le imot yo tisere so nga,
ngan ole ilon di le tipuske.
Inbe di tooltool le imot yo tipitpiti dada nga,
ngan ole Maro iso dada pang di.
9 “Ngan ang tina ngan atu be natunu itoru be ikap porong panga nga,
ngan ole ikaua pat panga,
too?
Tiap!
10 Too,
be natunu itoru be ikaua i panga nga,
ngan ole ikaua moto panga,
too?
Tiap yege!
11 Ang nga dada kiang yo kayei ngan dook tiap,
bong lomim galanga ye dada yo be kakap so dook mata leu pang di natumim a kalon di ye i.
Ngan nanga,
Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in illosang ye dada dook mata ki yo iyei nga,
le ole ikap so dook mata pang di tooltool yo be titoru ye so nga.
12 Ngan nanga,
dada dook mata yo lomim be di tooltool tiyei pang nga,
ngan ang ole kayei dada gaongo leu pang di nen lapau.
Le betanga i,
i ger ke Maro yo ikauu pang Mose,
inbe betanga yo di Maro koonoo tiwete nga,
ngan pudi igaua ye.
Kadewe Ye Dada Koonoo Kase
13 “Kadewe ye dada ke koongoo yo koonoo kase i,
in leu.
Yesoo,
dada ke koongoo le dada ke panga yo idu pang ye malala ke kaungu masngana i,
in somai san le di tooltool alunu la tipa ye a titoo nga.
14 Bong dada ke koongoo le dada ke panga yo ilo pang ye malala ke kaungu yepongo dook mata i,
in mai tiap le di tooltool alunu tiap la tipuske a titoo nga.
Kakawai Dook Ye Di Tooltool Ke Kaplungunu
15 “Kin kakamatang dook leu ye di tooltool ke kaplungunu yo tiwete di ye Maro koonoo nga.
Di ngan kumata be timan pang yang nga,
ngan ole kakamata di ben di asara dook mata yo edi sipsip nga,
bong moolmool tiap,
ye lodi ngan di ngan dawa ben di gaunu gok yo malmalidi nga.
16 Le di tooltool yo tiyei urata nen nga,
ngan ole lomim galanga ye di ye dada kidi yo tiyei nga.
Oo kakamata,
di tooltool be tila ye ooroo kaudangdang nga,
ngan ole yelei,
la tigogo ooroo wain puana ye,
too?
Tiap!
Too,
be tila ye kai marini nga,
ngan ole yelei,
la tikaut kun puana ye,
too?
Tiap yege!
17 Ngan gaongo leu,
kai dook mata in be ipu nga,
ngan ole kanono dook mata.
E kai dook tiap in be ipu nga,
ngan ole kanono dook tiap.
18 Ngan nanga,
ye kene yo kai dook mata be ipu ye in nga,
ngan o ke be itar kanono dook tiap,
ngan tiap.
Inbe kene yo kai dook tiap be ipu ye in nga,
ngan o ke be itar kanono dook mata,
ngan tiap lapau.
19 Inbe kai le imot yo tipu ngan titar kanodi dook tiap nga,
ngan ole titarakat di a tikatte di lo ei lono.
20 Ngan nanga,
di tooltool ke kaplungunu yo tiwete di ye Maro koonoo nga,
ngan ang nga ole lomim galanga ye di ye dada kidi yo tiyei nga.”
21 “Di tooltool yo tikiu au ye ‘Tool Mai,
Tool Mai’ nga,
ngan o ke be di le imot tilo tigaua ye di tooltool yo Maro be matan kala di,
ngan tiap.
Bong di tooltool la tiyei so le titoo Tamak yo iyepe ye malala ki ete ni,
in lono le imot nga,
ngan di leu la be tilo nga.
22 Le pang dama ni,
ye lal yo Maro itaru be ikarata betanga kidi tooltool ye in nga,
ngan ole di tooltool alunu la be tikiu au a tiyei ne,
‘Tool Mai,
Tool Mai!
Nga yelei,
ye ong em,
ngan am nga amkaua koom a amwete betanga kiong pang di tooltool a tilonga.
Inbe ye ong em,
ngan amgiri di so sadi ye di tooltool a tikoo.
Inbe ye ong em,
ngan amyei mos matana matana ye lapau.’
23 Ngan tiwete nen,
lo ngan be ole awete pobe pang di nen,
‘Atoo,
au i lok galanga yang pitiap yege.
Ang nga di tooltool ke yeingi dada dook tiap,
le kakoo yau a kala!’
Dada Ru Ke Renge Rumu
24 “Di sema tooltool yo tilongo betanga kiau,
ngan tiparama a titoo dook le imot nga,
ngan di ngan dawa ben tool ke lo galanga yo ire rumu ki lo pat pono i.
25 Le ye kene yo be ki imol a oongoo ipot,
inbe muru mai ube a iman itaktaka rumu ki tani nga,
ngan o iduku tiap.
Yesoo,
ipe saua ke rumu tani in le idu lopo inbe pat iparama le imede san.
26 Bong di sema tooltool yo tilongo betanga kiau,
ngan tiparama a titoo dook tiap nga,
ngan di ngan dawa ben tool kapa yo ire rumu ki du ululu pono i.
27 Le yeisa be ki mol a oongoo ipot,
inbe muru mai ube a iman itaktaka rumu ki tani,
ngan iduku a idu tana le du imassoroko.”
28 Ye kene yo Yesu iwetewete ye so tina a imot ye in nga,
ngan le di tooltool malala mai tina yo tilongo betanga ki nga,
ngan titakrai ye patomonaingi ki,
29 yesoo patomonaingi ki dawa ben di pannoongoo ke ger ke Maro,
ngan tiap,
bong patomonaingi ki ipa ye gurana ke Maro.