Yesu Ipatomonai Di Tooltool Ye Dada Ke Loningi Di Tooltool Kapala
6
1 Motong la Yesu iwete pang di galiunu mulu nen,
“Kin kakap tutang dook leu ye dada dook mata noonoonoo ke Maro yo be kayei nga.
Le kin kayei la di tooltool matadi a be tikamata ngan tiyitmak emim ye,
ngan be.
Kumata be kayei nen nga,
ngan o ke be kakaua balingi sa ye urata kootoonoo kiang ye Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in tiap.
2 “Ye kene yo lomim be kakap so pang di tooltool yo timaka ye so nga,
ngan kin kamaia so dawa ben tauru a kawete pang di tooltool ye so tina,
ngan be.
Dada yo nen i,
in kidi tooltool ke kaplungunu.
Di ngan lodi be tiyei nen ye rumu kidi Yuda ke gaongo,
too ye ni ke yawaringi so,
a be nen ngan di tooltool tiyitmak edi ye.
Bong awete pang moolmool nen,
di tooltool yo tiyei dada nen nga,
ngan tikap balingi ye urata kootoonoo kidi oo.
3 Bong ye kene yo be kalon di tooltool yo timaka ye so nga,
ngan kin le baemim ngas in lon galanga ye so yo be baemim oonoo iyei,
ngan be,
4 be nen ngan katarkoo dada dook mata kiang le iken sollono.
Ngan la be Tamamim yo ikamata so yo iken sollono i,
in ole ikap balingi pang ye urata kootoonoo kiang nga.
Yesu Ipatomonai Di Tooltool Ye Dada Ke Pataraungu
5 “Ye kene yo be kapatarau ye in nga,
ngan kin kayei ben di tooltool ke kaplungunu tiyei,
ngan be.
Di ngan lodi be tikodo dama kidi tooltool ye rumu kidi Yuda ke gaongo inbe ye ni ke yawaringi so,
inbe tipatarau a be nen ngan di tooltool tikamata di,
ngan tiyitmak edi.
Bong awete pang moolmool nen,
di tooltool yo tiyei dada nen nga,
ngan tikap balingi ye urata kootoonoo kidi oo.
6 Bong ang nga ye kene yo be kapatarau ye in nga,
ngan kalo rumu lono kiang a katiukala dada,
inbe kapatarau pang Tamamim yo ke be takamata tiap i.
Ngan la be Tamamim yo ikamata so yo iken sollono i,
in ole ikap balingi pang ye urata kootoonoo kiang nga.
7 “Inbe ye kene yo be kapatarau ye in nga,
ngan kin kawete gogo betanga a kayolo pataraungu ben di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap ngan tiyei,
nga be.
Yesoo,
di ngan lodi tar be tiwete tootoo betanga nen ilo ye pataraungu kidi le mooloo,
ngan la be Maro ole ilongo pataraungu kidi nga.
8 Le kin katoo dada kidi be,
yesoo soo so yo lomim be Tamamim ilonang ye nga,
ngan ya in lon galanga ye mukot,
motong la katoru ye nga.
9 Le dada dook mata yo be kapatarau ngan katoo in nen.
Kayei ne,
‘Tamamam yo kuyepe ye malala kiong ete ni,
in ampatarau pong nen,
be di tooltool nga le imot tiporonaia em.
10 Inbe kusi a si matam kalam am le imot,
inbe di tooltool ke tana i be titoo lom
dawa ben di tooltool ke malala kiong titoo lom nga.
11 Inbe kaningi yo ke katai nga,
ngan kop pam.
12 Inbe kugiri noonoo kiam yo amyei nga,
dawa ben am lapau amgiri noonoo kidi diemam yo tiyei pam nga.
13 Inbe kupasongosongam le kin amkapsap ye dada dook tiap ke touanga be,
bong kou am le kupalisam ye tool dook tiap Satan.’
14 “Nen le kumata be di tooltool tiyei dada dook tiap ke noonoo pang nga,
ngan kagiri noonoo kidi tina yo tiyei nga.
Ngan la be Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in ole igiri noonoo kiang lapau nga.
15 Bong kumata le be kagiri noonoo kidi tooltool tiap nga,
ngan Tamamim o ke be igiri noonoo kiang tiap lapau.
Yesu Ipatomonai Di Tooltool Ye Dada Ke Sapanga Ye Kaningi
16 “Kene yo be kasapa ye kaningi so a be kasung pang Maro ye in nga,
ngan kin kayei ang le matamim mallai ben di tooltool ke kaplungunu tiyei,
ngan be.
Yesoo,
di ngan tiyei di tapdi le matadi mallai a be tipatnai di pang di tooltool a tikamata di ngan tiyei ne,
‘Tool ni ngo ya taunu isapariuu ye kaningi so a be isung pang Maro.’
Bong awete pang moolmool nen,
di tooltool yo tiyei dada nen nga,
ngan tikap balingi ye urata kootoonoo kidi oo.
17 Bong be kusapa ye kaningi so nga,
ngan kupusu matam ye ran,
inbe kusalini kutom ye so ke saliningi.
18 Ngan kayei nen a be nen ngan di tooltool lodi galanga yang ye yo kasapa ye kaningi so,
ngan be.
Bong Tamamim yo ke be takamata tiap i,
in ya taleu la be lon galanga yang i.
Tamamim tani yo lon galanga ye so yo iken sollono i,
in ole ikap balingi pang ye urata kootoonoo kiang.
Balingi Dook Mata Iken Ye Malala Ke Maro
19 “Kin burum le balingi ke tana pono nga ikap matamim a kawinoko be.
Yesoo,
balingi yo ke tana pono nga,
ngan rapa le piroro tigarung,
inbe di tooltool ke pinnau ole tisaua koongoo le siri a lo tipinoo lapau.
20 Bong dook mata ngan nen,
be ang tapmim kawinoko burum le balingi yo Maro be ikap pang ye urata kootoonoo kiang nga.
Yesoo,
malala ke Maro yo iken ete ni,
in rapa le piroro sa be tigarung so ki tiap,
inbe di tooltool ke pinnau sa ke be tisaua koongoo le siri ki a lo tipinoo so ki,
ngan tiap lapau.
21 Ngan la malala tani yo so dook mata kiang iken ye i,
in ole kagaua lomim le imot pang ye lapau.
22 “Ngan matamim ngan dawa ben sul.
Le kumata be matamim igalanga dook mata nga,
ngan ole sul nunngana ilangaraia tinimim mai i le imot inbe kakamata ni.
23 Bong kumata be matamim igalanga tiap nga,
ngan ole todo iduku tinimim mai i le imot inbe kakamata ni tiap.
Ngan nanga,
kumata le sul nunngana yo be iken lomim in todo iduku nga,
ngan ole todo tani yo iken lomim i,
in todo maiyoko.
24 “Tool sa ke be iyei urata pang di tooltool kuto maimai ru tiap.
Kumata be iyei nen nga,
ngan ole lono dook mata pang atu le ilongo betanga ki a itoo,
inbe lono dook tiap pang san a iwala murini panga.
Le ang nga ke be kayei urata pang Maro,
inbe kayei urata ke kaungu pat lapau tiap.
Kin Lomim Modoko Be
25 “Le nga be awete pang nen,
kin lomim modoko ye yepongo kiang ke tana i,
ye so yo be kakap a kakan le kayin,
nga be.
Inbe kin lomim modoko ye tinimim ye so yo be kapital a itarkoo tinimim,
nga be.
Ngan ye Maro matana nga,
ngan yepongo kiang,
in so maiyoko,
bong so yo be kakap a kakan,
in so mai tiap.
Inbe tinimim nga lapau,
ngan illoso so yo be kapital a katarkoo ye nga.
26 Oo,
kakamata di man.
Di ngan tikapki so kumu le itar kanono,
lo ngan tigogo kanono,
ngan tiap.
Inbe di ngan ke be tire para yo be titar kaningi kidi ye nga,
ngan tiap lapau,
bong Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in ya la ipakan di i.
Le awete pang nen,
ang tooltool nga,
Maro ikamatang ben ang nga kallos di man ye matana.
27 Ngan nanga,
be ang tina ngan atu lon modoko ye so yo be iloni ye yepongo ki ke tana i nga,
ngan ole yelei,
urata tani yo iyeii nen i,
in ole iloni ye yepongo ki a iseke kasin pang dama a ila,
too?
O tiap!
28 “E nga yelei a lomim modoko mai mata ye so ke lonloningi nga?
Oo,
kakamata di ool ke karam lono yo tisup nga.
Di tapdi ngan tiyei touo urata sa be tikarata moro pang di ye,
ngan tiap.
29 Bong nga be awete pang ye tool kuto mai yo Solomon i.
Ya in tool ballingana,
le moro ki yo itar lo tinini nga,
ngan dook mata san.
Bong di ool tina nga,
ngan moro kidi ngan dook mata le dook mata ki taunu le illos moro yo ke Solomon nga.
30 Atoo,
ang nga katara lomim medana pang Maro mai mata tiap.
Kakamata,
dingding sokorai yo ke be tikodo katai nga leu,
e bongbong ngan tisaput a tikatte lo ei ikan di nga,
ngan Maro ikap moro dook mata pang di.
Le yelei,
ang nga o ke be ikap moro dook mata pang tiap,
too?
O tiap!
Dada dook mata yo be iyei pang ngan ole illos dada dook mata yo iyei pang di ool le dingding nga.
31 Le kin lomim modoko a kayei ne,
‘Nga ole takana soo so?’
too ‘Nga ole tayini soo so?’
too ‘Nga ole talonlon ye soo so?’
ngan be.
32 Di tooltool yo lodi galanga ye Maro tiap nga,
ngan lodi kap gogo dada be tikap so yo nen nga.
Bong Tamamim yo iyepe ye malala ki ete ni,
in lon galanga ye so yo kamaka ye,
ngan oo.
33 Bong dada dook mata yo be kayeii le imuku pang i,
in nen.
Kakau ang pang Maro a matan kalang ben ang ngan di tooltool ki,
inbe kakapye be katoo dada dook mata noonoonoo yo Maro lono be katoo nga.
Ngan kumata le be kayei nen nga,
ngan ole ikap so tina nga le imot pang.
34 Le be nen ngan kin lomim modoko mata ye so yo ke bongbong,
ngan be.
So ke bongbong,
ngan so ki ya taunu be lon modoko ye.
Inbe so ke katai,
ngan so ke katai leu.”