Scripture Resources in Thousands of Languages

Peru
Nome linguagem     Nomes de idioma alternativosCódigoPaís
Achuar-ShiwiaracuPeru
Ajyininka Apurucayali
Ajyéninka, Apurucayali Campa, Ashaninca, Ashéninca Apurucayali, Axininka Campa, Campa, Ajyíninka Apurucayali, Ashaninca, Ashéninca Apurucayali
cpcPeru
AmahuacaamcBrasil, Peru
Arabela
Chiripuno, Chiripunu, Chiripunu, Tapueyocaca, Tapueyocuaca
arlPeru
Asháninka
Asháninca, Campa, Ashinanca
cniPeru
Ashéninka del Pichis
Pichis Ashéninca, Pichis Campa, Bajo Pichís, Ashéninka, Pichis, Asheninka
cpuPeru
Ashéninka Pajonal
Ashéninca, Atsiri, Campa, Pajonal, Ashéninka, Pajonal, Asheninka
cjoPeru
Ashéninka Perené
Ashéninca Perené, Ashéninka, Perené, Asheninka, Perené Ashéninca
prqPeru
Ashéninka Ucayali del Sur
Ashéninka Ucayali del Sur, Asheninka
cpyPeru
Ashéninka, Ucayali-Yurúa
Ucayali Ashéninca, Campa, Kampa, Asheninka
cpbBrasil, Peru
Awajún
Aguajun, Ahuajun, Awajún, Aguaruna, Aguajún, Ahuajún, Awajunt
agrPeru
Aymara, Central
Aimara, Aymar, Aymar aru, Aymara
ayrArgentina, Bolívia, Chile, Peru
BoraboaPeru
Capanahua
Kapanawa, Pahenbaquebo, Capa Baquebo, Capabaquebo, Capacho, Capanawa, Nuquencaibo
kaqPeru
Caquinte
Caquinte Campa, Poyenisati, Aguenquetsatsare, Kakinte, Poyenisati
cotPeru
Ese EjjaeseBolívia, Peru
Español
spa
HarakmbutamrPeru
Huambisa
Huambiza, Wambisa, Wampís, Wambisa
hubPeru
Huitoto, Murui
Bue, Witoto, Mika, Witoto, Murui, Murui, Murui Huitoto, Witoto, Mica
huuPeru
Huni Kuĩcbs
(edição-Brasil)
Brasil, Peru
Huni Kui
Cashinahua, Caxinawa, Caxinawá, Kashinahua, Kaxinawá, Kaxynawa, Junikuin, Kashinawa, Huni Kui, Juni Kui
cbs
(edición-Perú)
Brasil, Peru
Jebero
Chebero, Shiwilu, Xebero, Xihuila, Shiwilu, Xebero, Xihuila
jebPeru
KandozicbuPeru
Kashibo-KacataibocbrPeru
Kulinacul
(edición-Perú)
Brasil, Peru
Matsigenka
Mañaries, Matsiganga, Machiguenga, Machiguenga, Matsiganga, Matsigenga, Matsiguenga, Niagantsi
mcbPeru
MayorunamcfPeru
Nanti
coxPeru
Nomatsiguenga
Atiri, Nomatsiguenga, Nomatsigenga, Atiri, Ina'o, Inato, Inthome, Intsome
notPeru
OrejónorePeru
Quechua de Ambo-Pasco
San Rafael-Huariaca Quechua
qvaPeru
Quechua de Ayacucho
Chanka, Andahuaylas, Huancavelica, Runasimi
quyPeru
Quechua de Cajamarca
Eastern Cajamarca, Western Cajamarca, Kichwa, Kichwa Lingwa, Lingwa
qvcPeru
Quechua de Corongo Ancash
Corongo, Quechua Corongo, Corongo Ancash
qwaPeru
Quechua de Cusco-CollaoquzPeru
Quechua de Huacaybamba
Quechua de Huacaybamba Huánuco, Antonio Raymondi Ancash, Conchucos Quechua, South Conchucos
qxo
(Huacaybamba)
Peru
Quechua de Huamalíes-Dos de Mayo Huánuco
Huamalíes, Monzón, Northern Dos de Mayo, Runa Simi
qvhPeru
Quechua de Huaylas Ancash
Huaraz Quechua, Huailas, Huaraz, Yungay, Huaylas, Quechua
qwhPeru
Quechua de Lambayeque
Ferreñafe, Inkawasi-Kañaris Runashimi, Quechua Inkawasi, Cañaris, Incahuasi, Inkawasi-Kañaris Runashimi, Linwaras, Quechua Inkawasi-Kañaris, Quechua of Incahuasi-Cañaris, Runa Shimi
qufPeru
Quechua de Margos-Yarowilca-Lauricocha
Dos de Mayo Quechua, Ketchwa, Quechua Margos, Quechua de Margos, Quechua de Margos-Cauri-Chavinillo Huanuco, Quechua, Runa Shimi
qvmPeru
Quechua de Panao
Pachitea Quechua, Quechua, Panao, Panao Huánuco Quechua, Panao runacuna
qxhPeru
Quechua de Pastaza del Sur
Inga, Inka
qupPeru
Quechua de San MartínqvsPeru
Quechua de Sihuas Ancash
Sihuas Ancash, Sihuas
qwsPeru
Quechua del Este de Apurímac
Apurímac Quechua, Quechua del Este de Apurímac, Abancay, Antabamba, Cotabambas, Runa Simi
qvePeru
Quechua del Huallaga
Alto Huallaga, Huallaga Huánuco Quechua, Quechua Huallaguino, Quechua de Llacón, Quechua de Huánuco, Quechua de Matihuaca, Quechua, Huallaga, Runa shimi
qubPeru
Quechua del Norte de Conchucos en Ancash
Conchucos Quechua, Northern Conchucos Quechua, Quechua
qxnPeru
Quechua del norte de Junín
Junín Quechua, Tarma-Junín Quechua, Tarma Quechua, Tarma-Junín Quechua
qvnPeru
Quechua del Sur de Conchucos en AncashqxoPeru
Quechua WancaqvwPeru
Quechua, Arequipa-La UniónqxuPeru
Quichua, Napo LowlandqvoColômbia, Equador, Peru
Secoya
Angotero, Encabellao, Angutera, Paikoka, Siona-Secoya, Piojé, Aido Pai, Encabellao
seyEquador, Peru
ShahuicbtPeru
SharanahuamcdPeru
Shipibo-KoniboshpPeru
Ticuna
Tikuna, Tukuna
tca
(edición-Perú)
Brasil, Colômbia, Peru
UrarinauraPeru
YaguayadPeru
YaminahuayaaPeru
YaneshaꞌamePeru
Yine
Chontaquiro, Contaquiro, Pira, Piro, Pirro, Simiranch, Simirinche, Apurinã, Tokanï, Yinerï
pibPeru
YoramtsPeru
11021 visitas
Feedback