Micronésia
Nome linguagem     Nomes de idioma alternativosCódigoPaís
Chuukese
East Lagoon, Fayichuck, Chuk, Chuuk, Lagoon Chuukese, Ruk, Truk, Trukese
chkMicronésia
Kapingamarangi
Kirinit
kpgMicronésia
Pohnpeian
Kiti, Ponapean, Sapwuahfik, Pohnpei
ponMicronésia
518 visitas
Feedback