Scripture Resources in Thousands of Languages
Hlai, Has


Alternative Language Names: Bendi, Ha, Meifu, Qi, Baisha-Yuanmen, Gei, Local Li, Luohua-Hayan-Baoxian, Moifau, Tongshi-Qiandui-Baocheng, Zwn, Hlai, Bli, Dai, Day, Dli, Klai, La, Lai, Le, Li, Loi, Slai
Country: China
Language Code: lic

 
View
View The JESUS Film
Check SIL.orgCheck SIL.org for resources in this language
MapLink : language map: Joshua Project

221 visits
Feedback