Des ressources bibliques dans des milliers de langues

Brunei
Nom de la langue     Noms dꞌautres languesCodePays
Chinese, Cantoneseyue
Chinese, Foochow
Foochow, Chinese, Min Dong, Fuzhou, Fuchow, Guxhou, Eastern Min, Xinghua, Hsinghua, Hokchiu, Min Dong
cdo
Chinese, Mandarin
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Chinese, Mandarin (simplified)
Beifang Fangyan, Beijinghua, Mandarin, Northern Chinese
cmn
Hakkahak
IbanibaBrunei, Indonésie, Malaisie
Lun Bawang - Lun DayahlndBrunei, Indonésie, Malaisie
Penan, EasternpezBrunei, Malaisie
Taiwanese (Min Nan)nan
719 visites
Commentaires